9019.10.90.00.13 Gtip Numaralı Ürünün Tabi Olduğu Kdv Oranı Hk.

9019.10.90.00.13 Gtip Numaralı Ürünün Tabi Olduğu Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

9019.10.90.00.13 Gtip Numaralı Ürünün Tabi Olduğu Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-130[Özelge]-E.848833

24.09.2018

Konu

:

9019.10.90.00.13 GTİP numaralı ürünün tabi olduğu KDV oranı

İlgi

:

03/04/2018 tarihli ve 1159089 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’ nin “9019.10.90.00.13 basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen ürünün ithal ve tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV)  oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Sözü edilen BKK eki (II) sayılı listenin B/22 nci sırasında, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde (TGTC) yer alan; tıpta, cerrahide, dişçilikte, veterinerlikte ve eczacılıkta kullanılan bazı eşyalar sayılmış ve bu eşyaların ithal ve tesliminin % 8 oranında KDV’ ye tabi tutulması öngörülmüştür.

Bu sırada, TGTC’nin “90.19” tarife pozisyonundaki “Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları”na da yer verilmiştir.

Buna göre, Ticaret Bakanlığınca TGTC’ nin “9019.10.90.00.13 basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri” GTİP numarasında sınıflandırılması kaydıyla, sözü edilen ürünün 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/22 nci sırası kapsamında değerlendirilerek ithal ve tesliminin % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)      Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:9019.10.90.00.13 Gtip Numaralı Ürünün Tabi Olduğu Kdv Oranı Hk.

24.09.2018

39044742-130[Özelge]-E.848833

Top
Menu