Dağıtıcı Tarafından Rafineriye Ötv Dahil Bedel Üzerinden Ödenen Kdv’ye Yapılacak İşlem.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

39044742-ÖTV 12. MADDE-2011

04/08/2014

Konu

:

Dağıtıcı tarafından rafineriye ÖTV dahil bedel üzerinden ödenen KDV’ye yapılacak işlem.

 

 

            İlgi kayıtlı talep formunuzda, firmanızın 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) kapsamında deniz yakıtı tesliminde bulunduğunu belirterek, söz konusu malların rafineriden alımında ödenen  ÖTV nin mahsup işleminde; mal bedeli+hesaplanan ÖTV üzerinden olması gerektiği ancak rafineri firmasının mahsup işleminde mal bedeli+hesaplanan ÖTV+ÖTV dahil  bedel üzerinden hesaplanan KDV tutarınından mahsup ederek faturanın düzenlenmesi nedeniyle fazla hesaplanan KDV tutarına  yapılacak işlem hususunda görüş talep edilmektedir.

            1/7/2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinde Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın ÖTV tutarı sıfıra indirilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki Kararın uygulama usul ve esasları 9, 10, 14, 23, 24, 26 ve 31 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde düzenlenmiştir.

            Buna göre bahsi geçen Tebliğin “Rafinericilerden alınan deniz yakıtının teslimi ve mahsup işlemleri” başlıklı 4/d bölümünde açıklandığı üzere; dağıtıcılar, rafinericilerden ÖTV ödeyerek aldıkları deniz yakıtını teslim etmeleri halinde, teslim ettikleri deniz yakıtına ilişkin olarak düzenleyecekleri faturalarda, teslim tarihindeki ÖTV tutarını teslim bedeline dâhil etmeyeceklerdir. Teslim bedeline dâhil edilmeyen ÖTV tutarı ile yakıt alan deniz aracına ait yakıt alım defteri numarası faturada ayrıca belirtilecektir. Dağıtıcıların bu suretle yaptıkları teslimlere ilişkin tahsil etmediği ÖTV tutarı, rafinericilerden aldığı mallar için hesaplanacak ÖTV tutarından mahsup edilecektir.

            Dağıtıcılar, her ayın ilk on beş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemleri kapsamında yapmış oldukları teslimler için en az bu dönemlerin her birini kapsayacak şekilde, ÖTV yönünden bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğüne verecekleri bir dilekçe ile mahsup talebinde bulunabileceklerdir. Ancak mahsup taleplerinin teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren bir yıl içerisinde yapılması gerekmektedir. Bu dilekçe ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden, deniz yakıtı kullanıcılarına düzenlenen ve teslim bedeline dâhil edilmeyen ÖTV tutarlarını gösteren faturaların bilgilerini içeren tablonun doldurularak gönderilmesi gerekmektedir. İlgili vergi dairesince talep edilmesi halinde söz konusu faturaların onaylı örneklerinin ibrazı zorunludur.

            Diğer taraftan aynı bölümde ilgili vergi dairelerince mahsup taleplerine yönelik yapılacak işlemler de açıklanmıştır.

            Bu bağlamda, söz konusu bölümde mahsup taleplerine yönelik belirtilen gerekli teyit işlemlerinin sonuçlanması üzerine mahsup edilecek vergi tutarı ile dağıtım izin belgesi bilgilerini (düzenleyen Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık, tarihi, numarası) gösterir bir yazı dağıtıcıların bağlı olduğu vergi dairesince rafinericilere gönderilecek ve dağıtıcıların sözü edilen teslimlerine ilişkin teslim bedeline dâhil etmedikleri ÖTV tutarı, rafinericilerden alacakları mallar için hesaplanacak ÖTV tutarından mahsup edilecektir.

           Buna göre, teslime konu mal miktarına isabet eden ÖTV tutarının sonraki dönemde rafineriden teslim alınan ve bu mala ilişkin hesaplanan ÖTV tutarından mahsup edilerek kalan tutarın KDV matrahına esas teşkil etmesi gerektiği tabiidir. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

 

 

Özelge:Dağıtıcı Tarafından Rafineriye Ötv Dahil Bedel Üzerinden Ödenen Kdv’ye Yapılacak İşlem.

04.08.2014

39044742-ÖTV 12. MADDE-2011

Top
Menu