Gübre Ve Gübre Hammaddelerinin Yurtiçi Ve Yurtdışından Temininde Kdv Oranı Ve Kdv İstisnası Hk.

Gübre Ve Gübre Hammaddelerinin Yurtiçi Ve Yurtdışından Temininde Kdv Oranı Ve Kdv İstisnası Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

93767041-130[2016/38]-19

08.03.2017

Konu

:

Gübre ve gübre   hammaddelerinin

yurtiçi ve yurtdışından   temininde

KDV oranı ve KDV   istisnası hk.

     

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketiniz tarafından 7 Seri No.lu Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih ile bu Tebliğde sözü edilen istisna belgesinin alındığı tarih arasında geçen sürede yurt içi veya yurt dışından temin edilen gübre hammaddelerinin istisna kapsamında olup olmadığı, bu kapsamda değilse hangi oranda KDV’ye tabi tutulacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, 29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 20 nci sıra eklenerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin tesliminde KDV oranı 01.01.2016 tarihinden itibaren % 1 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi 10.02.2016 tarihinden geçerli olmak üzere tam istisna kapsamına alınmıştır. Bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara ise 04.10.2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğine eklenen (II-B.11) bölümünde yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ gereğince, tescilli gübrelerin içeriğinde bulunan hammaddelerin üreticilere tesliminde istisna uygulanabilmesi, vergi dairesi tarafından verilecek istisna belgesi ve ekinin ibrazı şartına bağlanmıştır. İstisna belgesi altı aylık dönemler ve bu dönemlerden önceki iki aylık tedarik süreci için geçerli sayılmış, bu süreler dışında istisna kapsamında hammadde temininin mümkün olmadığı düzenlenmiştir.

Bu bağlamda; 7 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin yürürlüğe girdiği 04.10.2016 tarihi ile bu Tebliğ çerçevesinde istisna belgesinin vergi dairesi tarafından sistem üzerinden verilmeye başlandığı 01.12.2016 tarihleri arasındaki dönemde gübre üreticilerine gübre içeriğindeki hammadde alımlarında istisna uygulanması gerekmektedir. Bu teslimlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan Ek-23A belgesi yeterli olup ayrıca istisna belgesi aranmayacaktır. Ancak bu kapsamda istisna uygulanan hammadde alımlarının, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Ek-23A belgesinde belirtilen hammadde miktarlarından düşülmesi ve vergi dairesi tarafından istisna belgesinin (Ek-23B) buna göre düzenlenmesi gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Gübre Ve Gübre Hammaddelerinin Yurtiçi Ve Yurtdışından Temininde Kdv Oranı Ve Kdv İstisnası Hk.

08.03.2017

93767041-130[2016/38]-19

Son Yorumlananlar
Top
Menu