Hizmet Alımında Kdv Tevkifatı

Hizmet Alımında Kdv Tevkifatı

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

63611781-130.01[9-2017/1]-5842

03.05.2018

Konu

:

Hizmet Alımında KDV Tevkifatı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Belediye Başkanlığınızın gerek % 93,80 hissesinin Belediye Başkanlığınıza ait bir firmadan, gerekse Belediye Başkanlığınızla ortaklık yapısı bulunmayan firmalardan yapmış olduğu işgücü hizmet alımı, temizlik hizmet alımı ve servis taşımacılığı kapsamında düzenlenen hakedişlerde, kısmi tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı ile Başkanlığınıza ait iktisadi işletmeniz olan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünüze ait hakedişlerde uygulanacak KDV tevkifatı hakkında görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere;

a) KDV mükellefleri,

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

– Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

– Döner sermayeli kuruluşlar,

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

– Bankalar,

(11 Seri nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 1.maddesiyle eklenen satır; Yürürlük 15.02.2017) Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,

– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

– Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

– Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

– Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler,

– Kalkınma ve yatırım ajansları.

sorumlu tutulmuştur.

Bu kapsamda, Belediyeler belirlenmiş alıcılar arasında sayılmadığından Belediyeniz tarafından belirlenmiş alıcılar tarafından yapılması gereken tevkifata tabi mal ve hizmet alımlarında tevkifat uygulanmasına gerek bulunmamaktadır.

Ancak, Belediyenizin bünyesindeki gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunan iktisadi işletmelerin; KDV Genel Uygulama Tebliğinde KDV mükelleflerince tevkifat yapılması öngörülen mal ve hizmet alımları (Tebliğin I/C-2.1.3.1/a ayrımı çerçevesinde) için tevkifat yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hizmet Alımında Kdv Tevkifatı

03.05.2018

B.07.4.DEF.0.03.10.00-130.01[9-2017/1]-5842

Top
Menu