(ı) Sayılı Listedeki Ürünlerin Toptan Teslimindeuygulanacak Kdv Oranı Hk.

(ı) Sayılı Listedeki Ürünlerin Toptan Teslimindeuygulanacak Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.42.16.02-130-[28-2012-923]-97

28/11/2012

Konu

:

(I) Sayılı Listedeki Ürünlerin Toptan TeslimindeUygulanacak KDV Oranı Hak.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizce satışı yapılmak üzere alınan kuru üzüm, kuru incir, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, kümes hayvanları ve balık gibi ürünlerin toptan alımlarında %1 oranında KDV uygulandığını belirtip yine bu ürünlerin Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine yapılacak toptan teslimlerde uygulanması gereken katma değer vergisi oranları hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

           Söz konusu Kararnamenin 1 inci maddesinin 3 numaralı bendinde,  Kararname eki (I) sayılı listenin 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde % 8 oranında katma değer vergisi uygulanacağı; 4 numaralı bendinde ise perakende safhadaki teslimden maksadın teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılması olduğu ürünleri aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimlerin de perakende teslim sayılacağı belirtilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, söz konusu Kararnameye ekli (I) sayılı listenin 1 inci ve 3 üncü sırasında sayılan malların, aynen veya işledikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlara teslimi %1, gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmayanlar ile diğer kişi ve kurumlara teslimi ise %8 oranında KDV’ye tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:(ı) Sayılı Listedeki Ürünlerin Toptan Teslimindeuygulanacak Kdv Oranı Hk.

28.11.2012

B.07.1.GİB.4.42.16.02-130-[28-2012-923]-97

Son Yorumlananlar
Top
Menu