İhracat Tarihinin Dahilde İşleme İzin Belgesi Tarihinden Sonra Olması Hk.

İhracat Tarihinin Dahilde İşleme İzin Belgesi Tarihinden Sonra Olması Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-339

30/01/2012

Konu

:

İhracat tarihinin Dahilde İşleme İzin Belgesi tarihinden sonra olması

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Dahilde İşleme İzin Belgenizin süresinin 06.02.2011 tarihinde dolduğu, belge kapsamında en son mal alımının 03.12.2010 tarihinde yapıldığı ancak ihracatın 24.02.2011 tarihinde gerçekleştirildiği ve ihracat tarihinin DİİB süresinden sonra olması nedeniyle tereddütlerin oluştuğu belirtilmekte ve DİİB nin bitim süresinin mal alımı için mi yoksa malın imal edilip ihracatın yapıldığı tarih için mi geçerli olacağı, ihracatın DİİB süresinin bitim tarihinden itibaren 3 aylık ek süre uzatımında yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 1l/1-a maddesi ile ihracat teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Kanunun 12 nci maddesinde de bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesinin koşulları; teslimin yurt dışındaki müşteriye yapılması ve teslim konusu malın T.C. gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması şeklinde belirlenmiştir.

            KDV Kanununun 11 nci ve 12 nci maddeleri hükümlerine göre, KDV den istisna edilen ihracat teslimleri bakımından ihracat, ihracata konu malın TC gümrük bölgesinden çıktığı tarihte gerçekleşmiş kabul edilmektedir.

            KDV Kanununun Geçici 17 nci maddesi ile dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin tesliminde, KDV Kanununun 11/1-c maddesi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu, bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerle öngörülen sürelerin esas alınacağı, ihracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan verginin, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edileceği hüküm altına alınmış, uygulamanın usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yapılmıştır.

            Öte yandan, KDV Kanununun geçici 17 inci maddesine göre DIIB kapsamında yapılan teslimlerin tecil-terkin uygulamasından faydalanabilmesi için ihracatın gerçekleştiği tarihin belirlenmesine ilişkin olarak Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan 14.07.2009 tarih ve B.02.l.DTM.0.02.06.04/25412 sayılı yazıda; İhracat 2006/12 sayılı “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği” kapsamında yayımlanan 2008/1 Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin “Belge Süresi ve Ek Süre” bölümü ile İhracat 2009/6 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğle değişik İhracat 2006/12 sayılı “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin “Kapatma Müracaatının Değerlendirilmesi” bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde, gümrük beyannamesinin belge süresi içerisinde tescil edilmiş olmasının bu beyannamenin belge kapsamında değerlendirilmesi için yeterli olduğu, ancak belge izin taahhüdünün kapatılmasında, belge süresi içerisinde tescil edilmiş ihracata ilişkin gümrük beyannamesi kapsamındaki ihracatın gerçekleştirildiğinin tespitinin arandığı belirtilmiştir.

Bu açıklamalar uyarınca, KDV Kanununun geçici 17 inci maddesine göre DİİB kapsamında gerçekleştirilen ihracatlarda, firmanız gümrük beyannamesinin belge süresi içerisinde tescil edildiğinin tevsiki kaydıyla, ihracatın kanuni süre içinde gerçekleştiği kabul edilecektir.

Diğer taraftan, firmanızın gümrük beyannamesinin belge süresi içerisinde tescil edilmemiş olması halinde, firmanız tarafından, DİİB kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılmak üzere KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi kapsamında gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından temin edilen maddeler için Dahilde İşleme Rejiminde öngörülen süreler geçerli olduğundan, bu kapsamda ek süre verilmesi ise mümkün değildir.     

            Ancak, sahip olduğunuz DİİB için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde ilgili mevzuatı çerçevesinde Ekonomi Bakanlığına başvurulabileceği tabiidir.      

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

          

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İhracat Tarihinin Dahilde İşleme İzin Belgesi Tarihinden Sonra Olması Hk.

30.01.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-339

Top
Menu