İhracat Teslimleri Ve Bu Teslimlere İlişkin Hizmetler İle Yurt Dışındaki …

İhracat Teslimleri Ve Bu Teslimlere İlişkin Hizmetler İle Yurt Dışındaki …
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAYI   :B.07.0.GEL.0.54/5411-2442

KONU:

İLGİ: 18.10.2004 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 24/c maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin katma değer vergisinin matrahına dahil olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, katma değer vergisinin konusuna giren teslim ve hizmete ilişkin olarak meydana gelen vade farkı, katma değer vergisinin matrahına dahil olduğundan söz konusu teslim ve hizmet katma değer vergisinden istisna ise, bu teslim ve hizmete ilişkin vade farkı da vergiden istisna olacaktır.

Bu itibarla, mal ihracı kapsamında yurt dışına satışı gerçekleştirilen otomobillere ilişkin olarak oluşan vade farkının, malın bedeline ait katma değer vergisi matrahına dahil olacağından katma değer vergisinden istisna bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesi rica ederim.

Özelge:İhracat Teslimleri Ve Bu Teslimlere İlişkin Hizmetler İle Yurt Dışındaki …

28.10.2004

B.07.0.GEL.0.54/5411-2442

Top
Menu