İnşa Edilen, Net Alanı 150m²’ye Kadar Olan Konutların Satışında %1 Oranında Kdv Hesaplanması Gerekmektedir Ve Bu Satışlar Nedeniyle Yüklenilen Ve İndirim Konusu Yapılamayan Kdv’nin İadesi Mümkündür.

İnşa Edilen, Net Alanı 150m²’ye Kadar Olan Konutların Satışında %1 Oranında Kdv Hesaplanması Gerekmektedir Ve Bu Satışlar Nedeniyle Yüklenilen Ve İndirim Konusu Yapılamayan Kdv’nin İadesi Mümkündür.
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAYI  : B.07.1.GİB.0.01.57/5729-16/-53650                                                       14.06.2007

KONU :

………………..

……………………………………………………

Başkanlığımıza göndermiş olduğunuz tarihsiz dilekçeniz incelenmiş olup aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesine göre, Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51’i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi nakden iade edilir.

Aynı Kanunun 58. maddesinde ise, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi ile mükellefçe indirilebilecek Katma Değer Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, inşa ettiğiniz net alanı 150m²’ye kadar olan konutların satışında %1 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir. Bu satışlarınız nedeniyle yüklendiğiniz ve indirim konusu yapamadığınız KDV’nin Kanunun 29/2. maddesine göre iadesi mümkündür. Ancak, yüklenilen ve indirilebilir durumda olan KDV’nin gelir veya kurumlar vergisinin tespitinde gider veya maliyet olarak kabulü söz konusu değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Başkan a.

Özelge:İnşa Edilen, Net Alanı 150m²’ye Kadar Olan Konutların Satışında %1 Oranında Kdv Hesaplanması Gerekmektedir Ve Bu Satışlar Nedeniyle Yüklenilen Ve İndirim Konusu Yapılamayan Kdv’nin İadesi Mümkündür.

14.06.2007

B.07.1.GİB.0.01.57/5729-16/-53650

Son Yorumlananlar
Top
Menu