İşletme Faaliyetinde Kullanılmak Üzere İthal Edilecek Balon İçin İstisna Uygulanıp Uygulanmayacağı Hakkında.

İşletme Faaliyetinde Kullanılmak Üzere İthal Edilecek Balon İçin İstisna Uygulanıp Uygulanmayacağı Hakkında.
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.55-5513-453/21214

KONU :

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

………… VALİLİĞİNE

(Defterdarlık:Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü)

İLGi: 16.06.2004 tarih ve B.07.4.DEF.0.07.12/KDV.OZG.04-35/2006/7536 sayılı yazınız..

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, iliniz Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı mükellefi ………………………. Ltd. Şti.’nin işletme faaliyetinde kullanılmak üzere ithal edeceği balon için Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesi kapsamında istisna uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Bakanlığımız görüşüne ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesi ile faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı seklinde ortaya çıkan hizmetler vergiden istisna edilmiştir.

Diğer taraftan, 31 No.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde açıklandığı üzere, anılan Kanun maddesinin uygulanmasında deniz ve hava ticaret filomuz ile deniz ve hava ulaştırma sistemimizin geliştirilmesini teşvik eden araçların teslimleri istisna kapsamında değerlendirilecektir.

Buna göre, ……………………………. Ltd. Şti. tarafından sportif amaçlı işletilmek üzere balon ithali katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Özelge:İşletme Faaliyetinde Kullanılmak Üzere İthal Edilecek Balon İçin İstisna Uygulanıp Uygulanmayacağı Hakkında.

16.05.2005

B.07.0.GEL.0.55-5513-453/21214

Top
Menu