Karadeniz Teknik Üniversitesine Ait Gemiye Verilen Yenileme Hizmetinin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı Hk.

Karadeniz Teknik Üniversitesine Ait Gemiye Verilen Yenileme Hizmetinin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-130-1462

28/05/2014

Konu

:

Karadeniz Teknik Üniversitesine ait gemiye verilen yenileme hizmetinin KDV’den istisna olup olmadığı

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinde, deniz araçları bakım, onarım, donatım ve yeni gemi imal işleri ile iştigal ettiğiniz, taahhüdünü üstlenmiş olduğunuz Karadeniz Teknik Üniversitesine ait ………… isimli araştırma gemisinin %95 yenileme işiyle ilgili mal ve hizmet alımlarında katma değer vergisi (KDV) istisnasından yararlanmak istediğiniz belirtilerek, söz konusu işlemle ilgili istisna belgesi almanızın mümkün olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

            KDV Kanununun 13/a maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetlerin KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

            KDV Genel Uygulama Tebliğinin, “II-B. Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları İle Ulusal Güvenlik Harcamaları Ve Yatırımlarda İstisna” başlıklı bölümünün, “1.2. Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde İstisna” ayrımında, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere, bu araçlarla ilgili olarak verilen tadil, onarım ve bakım hizmetlerinin KDV’den istisna olduğu; KDV mükellefiyeti olmayan kişi ve kuruluşlar ile KDV mükellefiyeti bulunmakla birlikte faaliyetleri, istisna kapsamındaki araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olmayanlara verilen tadil, onarım ve bakım hizmetlerinde istisna uygulanmayacağı; faaliyetleri kısmen veya tamamen söz konusu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflerin bu amaç dışında kendi özel kullanımlarına tahsis edilen araçların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetlerde istisna uygulanmayacağı; vergi daireleri tarafından durumu, iştigal konusu, aracın mahiyeti göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucunda şartları taşıyan mükelleflere, elektronik olarak sisteme girilen hizmetlerle sınırlı olmak üzere istisna belgesi verileceği; tadil, onarım ve bakım hizmetlerine ilişkin istisna tek aşamalı olduğundan ana yüklenici firmaya taşeron firma tarafından verilen hizmetlerin KDV’ye tabi olacağı, ana yüklenici tarafından araç sahibi adına düzenlenecek faturada ise KDV hesaplanmayacağı ifade edilmiştir.

            Buna göre, Karadeniz Teknik Üniversitesinin faaliyetinin söz konusu araçları işletmek veya kiralamak olması ve Karadeniz Teknik Üniversitesinin söz konusu istisna belgesini vergi dairesinden almış olması kaydıyla, bu deniz araçlarıyla ilgili firmanız tarafından verilecek tadil, bakım, onarım hizmetleri KDV’den istisna olacak ve düzenlenecek faturalarda KDV hesaplanmayacaktır.

            Ancak, söz konusu tadil, bakım ve onarım hizmetleriniz nedeniyle firmanıza yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları genel hükümlere göre KDV’ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Karadeniz Teknik Üniversitesine Ait Gemiye Verilen Yenileme Hizmetinin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı Hk.

28.05.2014

39044742-130-1462

Top
Menu