Atik Yüklenimlerinde Zamanaşımlı Dönemlere İlişkin Ymm Raporu Eki Karşıt İnceleme Tutanaklarının Düzenlenip Düzenlenmeyeceği İle İade Hesabına Atik Ten Pay Verilmesi Hk.

Atik Yüklenimlerinde Zamanaşımlı Dönemlere İlişkin Ymm Raporu Eki Karşıt İnceleme Tutanaklarının Düzenlenip Düzenlenmeyeceği İle İade Hesabına Atik Ten Pay Verilmesi Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Atik Yüklenimlerinde Zamanaşımlı Dönemlere İlişkin Ymm Raporu Eki Karşıt İnceleme Tutanaklarının Düzenlenip Düzenlenmeyeceği İle İade Hesabına Atik Ten Pay Verilmesi Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

SÜRELİ

Sayı

:

85373914-130[53.01.61]-51

03/06/2014

Konu

:

ATİK Yüklenimlerinde Zamanaşımlı Dönemlere İlişkin YMM Raporu Eki Karşıt İnceleme Tutanaklarının Düzenlenip Düzenlenmeyeceği İle İade Hesabına ATİK ten Pay Verilmesi Hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında otel inşaatına ilişkin KDV yüklenimlerinin iadeye konu edileceği belirtilerek, söz konusu dönemlere ilişkin yüklenimlere YMM karşıt inceleme tutanaklarının düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı, ayrıca 14.02.2013 tarihinden sonraki dönemlere ilişkin yüklenilen KDV hesabında ATİK ten pay verirken ATİK KDV iadesi yasaklanan dönemde iade alınmış gibi hesap yapılıp, kalan tutarın mı dikkate alınacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

           Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, aynı kanunun 29/2 maddesi kapsamında bu işleri yapanlara yılı içinde mahsuben, izleyen yıl Ocak ve Kasım ayları arasında da mahsuben ve/veya nakden iade edilmektedir.

            Söz konusu iade talepleri ile ilgili olarak yayımlanan  Mülga 24, 64, 74, 76, 85, 99, 101, 105, 106 ve 119 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri ve çeşitli sirküler ile iade taleplerinde uyulacak usul ve esaslar belirlenmiştir.

            Ayrıca, Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 maddesinin son hükmü, 14.02.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 17.11.2011 tarih ve Esas No:2010/11, Karar No: 2011/153 sayılı kararları ile iptal edilmiş ve 14.02.2012 tarihinden itibaren gerçekleştirilen Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinde yer alan II sayılı listenin B/25 inci sırası kapsamındaki indirimli orana tabi işlemler nedeniyle iade edilecek verginin hesabına amortismana tabi iktisadi kıymetler nedeniyle yüklenilen KDV tutarlarından da pay verilmesi mümkün hale gelmiştir.

            İade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin bu işlemler dolayısıyla yüklendikleri vergileri, nakden veya mahsuben iade olarak talep etmek yerine, indirim yoluyla giderme tercihinde bulunabilecekleri tabiidir.

            Diğer taraftan, yukarıda yer alan Tebliğlerde belirtilen ve YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna bağlanacak iade taleplerinde, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu eki karşıt incelemelere ilişkin usul ve esaslar, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 27 ve 29 Seri No.lu Genel Tebliğlerinde açıklanmıştır.

            Konu ile ilgili olarak, 29 Seri No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin II/1 bölümünün son fıkrasında, “Öte yandan, katma değer vergisi iadesi talebinde bulunan mükelleflerin beyannamelerinde yer alan iade edilecek katma değer vergisinin iadenin talep edildiği dönemden önceki dönemlerden de kaynaklanması halinde karşıt incelemelerin bu tutarları da kapsayacak şekilde yapılması zorunludur.” denilmektedir.

           Yukarıda yer alan kanun maddesi ve ilgili tebliğlerden de anlaşılacağı üzere, indirimli orana tabi işlemlerden dolayı yüklenime konu edilecek 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin amortismana tabi iktisadi kıymetlere (otel inşaatına) ait KDV tutarlarının, indirim yoluyla giderme tercihinin kullanılmayıp iadesinin talep edilmesi durumunda, YMM KDV iadesi Tasdik Raporu eki karşıt incelemelerin,  bu tutarları da kapsayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

            Ayrıca yüklenilen KDV hesabına ATİK ten pay verilmesi hususunda, daha önce tarafınıza yazılan 06.09.2013 tarih ve 1400 sayılı Başkanlığımız özelgesinde belirtildiği üzere, şirketinizce Nisan/2008 döneminde hizmete açtığınız otelinizle ilgili olarak 2005-2006-2007 ve 2008 yıllarında yüklendiğiniz ve indirim yoluyla gideremediğiniz amortismana tabi iktisadi kıymetler nedeniyle yüklenilen KDV’den, 14.02.2012 tarihinden sonra gerçekleşen indirimli orana tabi işlemleriniz ile ilgili olarak bu tarihten önce yüklenilip yüklenilmediğine bakılmaksızın Mülga 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.) ve (3.3.) bölümlerindeki açıklamalara göre azami iade tutarı aşılmamak kaydıyla iade hesabına pay verilmesi mümkün bulunduğu tarafınıza bildirilmişti.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Atik Yüklenimlerinde Zamanaşımlı Dönemlere İlişkin Ymm Raporu Eki Karşıt İnceleme Tutanaklarının Düzenlenip Düzenlenmeyeceği İle İade Hesabına Atik Ten Pay Verilmesi Hk.

03.06.2014

85373914-130[53.01.61]-51

Top
Menu