Kdv Tevkifatı Hk.

Kdv Tevkifatı Hk.

T.C.

NİĞDE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 

Sayı

:

43626428-001.03-1

30/04/2013

Konu

:

KDV Tevkifat Uygulamasında Fatura Limiti

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

             Kurumunuzun 5355 sayılı Mahalli İdareler Kanunu hükmünde kurulmuş bir kamu kurumu olduğu belirtilerek, Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleriyle işbirliği ile açılan kurslarda halı firmalarına fason el halısı imalatı yaptığınız, kursiyerlerin mağdur olmaması için dokunan halılar bittikçe fatura kestiğiniz ve firmalardan alınan dokuma ücretini kursiyerlere dağıttığınız belirtilmekte ve

            Firmalara bazen bir halı bazen birden fazla halı için kesilen faturalarda tutarın 1.000TL’nin altında kaldığı, ancak bazen aynı firmaya birden fazla fatura kesilebildiğinden bahisle 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “3.4.1 Tevkifat Uygulamasında Sınır” bölümünde belirtilen her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı taktirde tevkifata tabi tutulmayacağı hükmünün nasıl uygulanacağı hakkında

            bilgi talep edilmektedir.

            Bilindiği üzere, 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 117 seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “3.4.1.2. Kısmi tevkifat uygulaması, kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 ¨’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır

            Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır.

            Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır. ” denilmektedir.

            Öte yandan, KDV Kanununun 10/a maddesine göre hizmet işlemlerinde vergiyi doğuran olay fatura hizmetin ifasından önce düzenlenmemek kaydıyla hizmetin ifası ile meydana gelmektedir.

            Ayrıca, konuyla ilgili olarak vergi dairesi müdürlüğü tarafından düzenlenen yoklama fişinde; Birliğinizin malzemeleri firmalara ait olan fason halı dokumacılığı yaptığı dokuyucuların maaşlı olmayıp, dokunan halının M2 birim fiyatına göre ücret aldıkları, halı bittiğinde fatura karşılığında ücretin alındığı, KDV’nin aylık olarak Birlik adına vergi dairesine yatırıldığı tespit edilmiştir.

            Buna göre, ilgili şirketlerle yapılan anlaşma çerçevesinde fason halı dokuma hizmetinin bir veya daha fazla vergilendirme dönemini kapsayacak şekilde sürekli olarak ifa edilmesi halinde her bir vergilendirme dönemi (her ay) itibariyle sunulan hizmet için fatura düzenlenmesi; parça başı anlaşılmış olması halinde ise her bir parçaya isabet eden tutar için fatura düzenlenmesi ve 1.000 TL’lik sınırın buna göre dikkate alınması gerekmektedir.

            Bu itibarla, kursiyerler tarafından dokunan halıların kursiyerlerin ücretlerinin ödenmesi için halılar bittikçe faturalarının kesilmesi şeklindeki uygulamanın yukarıdaki açıklamalara göre değerlendirilmesi gerekmekte olup, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirtilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince gerekli cezai işlemlerin yapılacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Tevkifatı Hk.

30.04.2013

43626428-001.03-1

 

Top
Menu