Hayvan Kaşıma (kaşağı) Sistemi – Elektrikli Tımarmatik Cinsi Eşyaya Uygulanması Gereken Kdv Oranı.

Hayvan Kaşıma (kaşağı) Sistemi – Elektrikli Tımarmatik Cinsi Eşyaya Uygulanması Gereken Kdv Oranı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Hayvan Kaşıma (kaşağı) Sistemi - Elektrikli Tımarmatik Cinsi Eşyaya Uygulanması Gereken Kdv Oranı.

T.C.

BURDUR VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

Sayı

:

43456486-130[28]-7

09.10.2017

Konu

:

Hayvan kaşıma (kaşağı) sistemi – elektrikli tımarmatik cinsi eşyaya uygulanması gereken KDV oranı.

     

İlgi

:

26/09/2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinde, Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce 8436.80.90.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırılan hayvan kaşıma (kaşağı) sistemi – elektrikli tımarmatik cinsi eşyaya uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/28 inci sırasında, diğer eşyaların yanı sıra, 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin; 8436.80.91.00.00, 8436.80.99.00.11, 8436.80.99.00.12 ve 8436.80.99.00.13 pozisyonlarında yer alan mallar da sayılmış; 8436.80.99.00.19 pozisyonu ise liste dışı bırakılmıştır. Daha sonra, liste dışı bırakılan da dahil olmak üzere, sözü edilen beş GTİP numarasında sınıflandırılan eşyalar, 2008-2009 yılı Tarife Cetveli Korelasyonunda ve TGTC’de yapılan değişiklikle 8436.80.90.00.00 pozisyonunda toplanmıştır.

Bu nedenle, halen 8436.80.90.00.00 GTİP numarasında sınıflandırılan eşyanın, 2008-2009 TGTC değişikliği öncesinde hangi GTİP numarasında yer aldığı hususunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görüşü sorulmuş; alınan cevabi yazıda söz konusu eşyanın değişiklik öncesinde 8436.80.99.00.19 GTİP numarasında sınıflandırılması gerektiği bildirilmiştir.

Buna göre, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından 8436.80.90.00.00 GTİP numarasında sınıflandırılan hayvan kaşıma (kaşağı) sistemi – elektrikli tımarmatik cinsi eşyanın ithal ve tesliminin genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hayvan Kaşıma (kaşağı) Sistemi – Elektrikli Tımarmatik Cinsi Eşyaya Uygulanması Gereken Kdv Oranı.

09.10.2017

43456486-130[28]-7

Top
Menu