Konteyner Yıkama Ve Temizleme Hizmetlerinde Kdv Tevkifatı

Konteyner Yıkama Ve Temizleme Hizmetlerinde Kdv Tevkifatıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Konteyner Yıkama Ve Temizleme Hizmetlerinde Kdv Tevkifatı

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

:

21152195-130-103551

09.11.2016

Konu

:

Konteyner Yıkama Ve Temizleme Hizmetlerinde KDV Tevkifatı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; esas faaliyet konunuzun ithalat ve ihracat mallarına nakliye, depolama, taşıma organizasyonu ve lojistik hizmetleri vermek olduğunu, bu hizmetleri şirketinize ait olmayan konteynerler vasıtası ile yaptığınızı ve bu konteynerlerin yıkanması ve temizlenmesi ihtiyacı hasıl olduğunda söz konusu işin bazen şirketiniz tarafından yerine getirildiğini ve hizmet bedelinin konteyner (yük) sahiplerine fatura edildiğini belirterek konteyner yıkama ve temizleme hizmetinin KDV tevkifat uygulamasına tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “I/C-2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar” başlıklı bölümünde tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar, “I/C-2.1.3.2.Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler” başlıklı bölümünde ise tevkifat uygulanacak hizmetler sayılmıştır.

Söz konusu Tebliğin (I/C-2.1.3.2.10) bölümünde;

“Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların Tebliğin (I/C-2.1.3.2.10.2.) bölümünde belirtilen temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Temizlik hizmetleri sektörünün yaygın olarak sunduğu hizmetler;
– Bina temizliği,
– Sokak temizliği,
– Sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ve hastane atıklarının toplanması ve imhası,
– Çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası,
– Park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği,
– Haşere mücadelesi,
– Demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği ve benzeri işlerden oluşmakta olup, bu işler tevkifat uygulaması kapsamındadır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Aynı Tebliğin ”I/C-2.1.3.4.1. Tevkifat Uygulamasında Sınır” başlıklı bölümünde;

“Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.

Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır.

Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılır.”  denilmektedir.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Şirketinizin esas olarak ithalat ve ihracat malları için nakliye, depolama, taşıma organizasyonu ve lojistik hizmetleri verdiği, bu hizmetleri şirketinize ait olmayan konteynerler vasıtası ile yaptığı ve bu konteynerlerin yıkanması ve temizlenmesi ihtiyacı hasıl olduğunda kullanmakta olduğunuz konteynerlerin temizlenmesi ve yıkanması hizmetinin de tarafınızdan verildiği anlaşılmaktadır.

Buna göre, Şirketiniz tarafından verilen konteynerlerin yıkanması ve temizlenmesi işi tevkifat uygulamasındaki sınır da dikkate alınarak Tebliğin (I/C-2.1.3.2.10) bölümü kapsamında (7/10) oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Konteyner Yıkama Ve Temizleme Hizmetlerinde Kdv Tevkifatı

09.11.2016

B.07.1.GİB.4.35.17.01-130-103551

Top
Menu