Köy Tüzel Kişiliğinden Mahalle Statüsüne Geçen Yerlerdeki İşyerlerinin Kiracıları Tarafından Ödenen Çevre Temizlik Vergisi Muafiyeti Hk.

Köy Tüzel Kişiliğinden Mahalle Statüsüne Geçen Yerlerdeki İşyerlerinin Kiracıları Tarafından Ödenen Çevre Temizlik Vergisi Muafiyeti Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Köy Tüzel Kişiliğinden Mahalle Statüsüne Geçen Yerlerdeki İşyerlerinin Kiracıları Tarafından Ödenen Çevre Temizlik Vergisi Muafiyeti Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

97895701-175.02[6360.Geç.1.2016/7.1.4-679760]-256428

18.08.2017

Konu

:

Köy tüzel kişiliğinden Mahalle statüsüne geçen yerlerdeki işyerlerinin kiracıları tarafından ödenen çevre temizlik vergisi muafiyeti

  

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği köy tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyenize mahalle olarak katılan yerlerde bulunan ve kiracıları tarafından işyeri olarak kullanan binaların, anılan Kanunun geçici 1 inci maddesinin (15) inci fıkrası hükmü gereği, beş yıl süreyle çevre temizlik vergisinden muaf tutulup tutulmayacakları hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 6360 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (4) üncü fıkrasında, “İstanbul ve Kocaeli il mülki sınırları içerisinde bulunan köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılmıştır.”; geçici 1 inci maddesinin (15) inci fıkrasında ise, “Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları beş yıl süreyle alınmaz ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendi, 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendi ile beşinci bendi, 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendi hükümleri 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmaya devam edilir. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret beş yıl süreyle en düşük tarifenin % 25 ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde de bu fıkra hükmü uygulanır.” hükümleri yer almaktadır. Anılan Kanunun “Yürürlük” başlıklı 36 ncı maddesi hükmüne göre, bu Kanunun 1 inci maddesi ile geçici 1 inci maddesinin (15) inci fıkrası hükmü ilk mahalli idareler genel seçiminin yapıldığı 30 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu ve bu verginin mükellefinin binaları kullananlar olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, 6360 sayılı Kanun gereği köy tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyenize mahalle olarak katılan yerlerde bulunan ve kiracıları tarafından iş yeri olarak kullanan binalardan, anılan Kanunun geçici 1 inci maddesinin (15) inci fıkrası gereğince 30 Mart 2014 tarihinden itibaren beş yıl süreyle çevre temizlik vergisi alınmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Köy Tüzel Kişiliğinden Mahalle Statüsüne Geçen Yerlerdeki İşyerlerinin Kiracıları Tarafından Ödenen Çevre Temizlik Vergisi Muafiyeti Hk.

18.08.2017

B.07.1.GİB.4.34.18.01-175.02[6360.Geç.1.2016/7.1.4-679760]-256428

Son Yorumlananlar
Top
Menu