Limanlara Bağlantı Sağlayan Demiryolu Bağlantısı İnşaat İşlerinde Kdv İstisnası

Limanlara Bağlantı Sağlayan Demiryolu Bağlantısı İnşaat İşlerinde Kdv İstisnası

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

93767041-130[7340925900]-72837

08.06.2018

Konu

:

Limanlara Bağlantı Sağlayan Demiryolu Bağlantısı İnşaat İşlerinde KDV İstisnası

İlgi

:

a) … tarihli özelge talebiniz.

b) … tarihli özelge talebinize ek dilekçeniz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Müdürlüğü ile yapılan “… Yapım Sözleşmesi” kapsamında uluslararası yük taşımacılığına yönelik olarak demiryolu bağlantılı kara/demiryolu limanı yaptığınız belirtilerek, kara/demiryolu limanı ile bu limanın demiryolu bağlantısının inşasına ilişkin şirketinize yapılacak mal teslimleri ile inşaat taahhüt işlerinin katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun (13/e) maddesinde, limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işlerinin KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-6.1.) bölümünde, limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları ile limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerine ilişkin istisnanın uygulanmasında liman ve hava meydanının kapsamı ve sınırları, (II/B-2.1.) bölümündeki açıklamalara göre belirleneceği belirtilmiştir.

Aynı Tebliğin (II/B-2.1) bölümünde; “Bu kapsamda liman, sınırları idare tarafından belirlenen, gemilerin güvence içinde yük ve yolcu alıp verebilecekleri veya yatabilecekleri, barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra demir yerleri ve yaklaşma alanları ile kapalı ve açık depolama alanları, atık alım tesisleri, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları veya bunların bazı kısımları ve bu bölümlerin hepsine girişin kontrollü olduğu yerleri, diğer tüm yapıları, kullanımlı veya boş sahaları içine alan bölümleri içeren doğal ya da yapay deniz yerlerini ifade etmektedir.” denilmektedir.

Buna göre, kara/demiryolu limanı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-2.1) bölümündeki “liman” kapsamında yer almadığından, kara/demiryolu limanı ile bunun demiryolu bağlantısının inşaasına ilişkin şirketinize yapılacak mal teslimleri ve inşaat taahhüt işlerinin 3065 sayılı Kanunun 13/e maddesinde yer alan istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Limanlara Bağlantı Sağlayan Demiryolu Bağlantısı İnşaat İşlerinde Kdv İstisnası

08.06.2018

B.07.1.GİB.4.41.15.01-130[7340925900]-72837

Top
Menu