Madenlerde Devlet Hakkında Kdv.

Madenlerde Devlet Hakkında Kdv.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Madenlerde Devlet Hakkında Kdv.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

96620903-130[17/4-p-2016/23]-149119

28.12.2017

Konu

:

Madenlerde devlet hakkında KDV.

İlgide kayıtlı  özelge talep formunuzda, Şirketinize ait mermer sahasına yönelik yıllık devlet hakkının (İl Özel İdare payı, Köylere Hizmet Götürme Birliği payı, Hazine payı, Orman Genel Müdürlüğü payı) ödeme sorumluluğunun Şirketinize ait olduğu, ödemeye esas yıllık satış bilgi formunun hazırlanıp rödovansçı firmalara imzalattırıldığı ve Şirketiniz tarafından bu ödemelerin kayıt altına alınıp daha sonra rödovansçı firmalara yansıtıldığı belirtilerek, söz konusu yansıtma faturalarında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye’ de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ne tabi olduğu,

-20 nci maddesinde ise verginin matrahının, teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılandan ya da bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat ve değerler toplamını ifade ettiği,

hüküm altına alınmıştır.

 Öte yandan, 3213 sayılı Maden Kanununun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Devlet Hakkı: Maden istihracı ile sağlanacak gelirden devlet payına düşen kısım” olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca, özelge talep formu ekinde yer alan sözleşmenin incelenmesinden ruhsat sahibi Şirketinizin ödeme sorumluluğunda olan “Devlet Hakkı” nın, “Devlet Hakkı Vergiler ve Benzeri Yükümlülükler” başlıklı 9 uncu maddesi uyarınca, Şirketiniz tarafından rödövanscılara yansıtıldığı anlaşılmaktadır.

Buna göre, Şirketiniz sorumluluğunda olan ve Şirketinizce 3213 sayılı Maden Kanunu gereğince ilgili kurum ve kuruluşlara ödenen yıllık devlet hakkının (İl Özel İdare payı, Köylere Hizmet Götürme Birliği payı, Hazine payı, Orman Genel Müdürlüğü payı) sözleşme gereği rödövanscılardan tahsili, rödövans sözleşmesinin karşılığını teşkil eden bedel olduğundan, düzenlenecek faturada KDV Kanununun 1/1 ve 20 nci maddeleri gereğince KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Madenlerde Devlet Hakkında Kdv.

28.12.2017

B.07.1.GİB.4.48.15.01-130[17/4-p-2016/23]-149119

Top
Menu