İthalde Ödenen Kdv’nin Hangi Dönemde İndirim Konusu Yapılacağı Hk.

İthalde Ödenen Kdv’nin Hangi Dönemde İndirim Konusu Yapılacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-99

30/01/2012

Konu

:

İthalde ödenen KDV’nin hangi dönemde indirim konusu yapılacağı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; firmanızca 19/01/2011 tarihli ithalat gümrük beyannamesi ile yurt dışından ithal edilen ayçiçeği küspesinin kalite kontrol işlemlerine tabi tutulduğu ve buna ilişkin katma değer vergisinin (KDV) teminat olarak tahsil edildiği, kontrol işlemi sonrasında gümrükten çekilen ürünün şubat ayı içerisinde yurt içinde satışının yapıldığı, ancak gümrük müdürlüğünün muhasebe işlem fişini 03/03/2011 tarihinde düzenlemesi nedeniyle, ithalde ödenen KDV nin hangi döneme ait beyannamede indirilecek KDV olarak dikkate alınması gerektiği konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

            KDV Kanununun 29/1-b maddesinde; ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV nin indirim konusu yapılabileceği, 29/3 maddesinde de, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükümlerine yer verilmiştir.

            Aynı Kanunun 34/1 maddesinde de;  yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisinin alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmesi ve bu vesikaların kanunî defterlere kaydedilmesi şartıyla indirilebileceği belirtilmiştir.

            Öte yandan, Vergi Usul Kanununun 229 uncu ve müteakip maddelerinde, gelir, kurumlar veya katma değer vergisi yönünden herhangi birinden mükellefiyeti olanların düzenlemek zorunda oldukları belgeler sayılmıştır. Bu belgeler, 164 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca noter tasdikli veya Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtım Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre anlaşmalı matbaalara bastırılarak kullanılacaktır.

             Söz konusu Yönetmelik uyarınca, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde tanımı yapılan teşebbüs, teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve işletmelerin tasdik mecburiyetine tabi olmaksızın Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde sayılan belgeleri düzenleyecekleri, ancak bu kuruluşların kullanacakları belgelerin üzerine “Vergi Usul Kanunu Yönetmelik Hükümlerine Tabi Değildir.” ibaresini kaşe ile basacakları veya matbaa baskısı ile belirtecekleri açıklanmıştır.

             Buna göre, gümrük müdürlüğünce düzenlenen muhasebe işlem fişi yukarıda yer alan şartları taşısa dahi Vergi Usul Kanununda sayılan belgeler yerine kullanılması mümkün bulunmadığından, söz konusu muhasebe işlem fişine dayanılarak KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

            Ancak, yurt dışından ayçiçeği küspesi ithal işleminize ilişkin ilgili gümrük müdürlüğünce adınıza gümrük makbuzu düzenlenmesi halinde, bu gümrük makbuzunda  ayrıca gösterilmiş olan KDV nin, ilgili takvim yılı aşılmamak kaydıyla kanuni deftere kaydedildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İthalde Ödenen Kdv’nin Hangi Dönemde İndirim Konusu Yapılacağı Hk.

30.01.2012

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-99

Top
Menu