Üniversiteye Bağışlanmak Üzere Yaptırılan Ünitelerin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı Hk.

Üniversiteye Bağışlanmak Üzere Yaptırılan Ünitelerin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-3-2012-74

25/05/2012

Konu

:

Üniversiteye Bağışlanmak Üzere Yaptırılan Ünitelerin KDV’den İstisna Olup Olmadığı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, KTÜ Farabi Hastanesinin göğüs hastalıkları ve dahiliye yoğun bakım ünitelerinin protokol gereği müteahhide yaptırılarak üniversiteye bağışlanacağı ve ödemenin de müteahhide tarafınızdan yapılacağı belirtilerek söz konusu iş dolayısıyla yapılan ödemelerin Katma Değer Vergisine (KDV) tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

              KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, 1/3-g maddesinde de; genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisinin konusuna girdiği hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 17/2-b maddesinde, bu maddenin 1 inci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara (Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar) bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimleri ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna olacağı hükme bağlanmıştır.

            Söz konusu istisna hükmü, Kanun’un 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara yapılan bedelsiz mal ve hizmet ifalarına yönelik olup, Katma Değer Vergisi Kanunu’nda bedelsiz teslime konu malların meydana getirilmesi ile ilgili olarak yapılacak mal ve hizmet alımlarının Katma Değer Vergisinden istisna olduğuna ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

            Buna göre KTÜ Farabi Hastanesine bağışlamak üzere müteahhide yaptıracağınız göğüs hastalıkları ve dahiliye yoğun bakım ünitelerinin oluşturulmasına ilişkin yapacağınız her türlü mal ve hizmet alımlarının Katma Değer Vergisi Kanunu’nun genel hükümleri çerçevesinde KDV’ye tabi olması, söz konusu ünitelerin tamamlanıp bedelsiz olarak üniversiteye tesliminin ise Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/2-b maddesi gereğince KDV’den istisna olması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Özelge:Üniversiteye Bağışlanmak Üzere Yaptırılan Ünitelerin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı Hk.

25.05.2012

B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-3-2012-74

Top
Menu