Özel Kütahya Kırklar A.ş.(şirket Aktifindeki Binanın Bedelsiz Kiralama Olarak 30 Yıllığına Kullanım Hakkı Verilmesiı)

Özel Kütahya Kırklar A.ş.(şirket Aktifindeki Binanın Bedelsiz Kiralama Olarak 30 Yıllığına Kullanım Hakkı Verilmesiı)
 

T.C.

KÜTAHYA VALİLİĞİ

Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

61504625-6004/3026-28

19/09/2013

Konu

:

Özel Kütahya Kırklar Anonim Şirketi (Şirket aktifindeki binanın 30 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesinin KV, KDV ve DV karşısındaki durumu)

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinize ait taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne, Kız İmam Hatip Lisesi olarak kullanılmak şartıyla 30 yıllığına bedelsiz tahsis edileceği belirtilerek, konunun Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisi Kanunu yönünden değerlendirilerek bilgi verilmesi istenmektedir.

            Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden:

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

             Aynı Kanunun Diğer İndirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmının; (ç) bendinde ise (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile yaptırılacak ibadethaneler ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamının kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

             Konuya ilişkin olarak 1 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.3.2.2. Eğitim ve sağlık tesisleri ile dini tesislere ilişkin bağış ve yardımlar” başlıklı bölümünde ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

            Buna göre, şirketinize ait taşınmazın, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne, imam hatip lisesi olarak kullanılmak şartıyla bedelsiz tahsis edilmesi halinde, öncelikle emsaline uygun bir bedelin tespit edilerek gelir yazılması, akabinde ise tespit edilen bu bedelin tamamının Kurumlar Vergisi Kanunun birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca beyannamede gösterilmek suretiyle bağış olarak indirim konusu yapılması mümkündür.

            Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

            Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesi uyarınca Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir.

            Aynı Kanunun 17/2-b maddesinde, Katma Değer Vergisi Kanunun 17/1 inci maddesinde sayılan, genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, döner sermayeli kuruluşlara, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, siyasî partiler ve sendikalara, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, kamu menfaatine yararlı derneklere, tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

            Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde; Şirketiniz tarafından KDV Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlardan olan Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak yapılacak taşınmaz tahsis edilmesi Kanunun 17/2-b maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisnadır.

            Damga Vergisi Kanunu Yönünden:

            488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kâğıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu hükümleri yer almaktadır.

            Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/2 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden kira mukavelenamelerinin mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

             Diğer taraftan, 31/12/2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5281 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle yapılan değişiklikle belli parayı ihtiva etmeyen bazı kağıtlar 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere damga vergisine tabi kağıtlar kapsamından çıkartılmıştır. Bu kapsamda 04/02/2005 tarih ve 25717 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin (6.1.1) bölümünün ikinci paragrafında; “Yapılan düzenleme ile (1) sayılı tablonun 1/A fıkrasında sayılan kağıtlardan belli parayı ihtiva etmeyen mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler, kira mukavelenameleri, kefalet, teminat ve rehin senetleri, fesihnameler damga vergisine tabi tutulmayacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

            Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Şirketinizin aktifine kayıtlı gayrimenkulün adı geçen Genel Müdürlüğün bedelsiz olarak kullanımına tahsis edilmesine ilişkin olarak belli parayı ihtiva etmeyen kira sözleşmesinin düzenlenmesi durumunda, söz konusu kira sözleşmesinin damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Özel Kütahya Kırklar A.ş.(şirket Aktifindeki Binanın Bedelsiz Kiralama Olarak 30 Yıllığına Kullanım Hakkı Verilmesiı)

19.09.2013

61504625-6004/3026-28

Top
Menu