Serbest Bölgelerde Liman Sahaları Arasında Yapılan Taşımacılık Hizmetlerinde Kdv Uygulaması Hakkında

Serbest Bölgelerde Liman Sahaları Arasında Yapılan Taşımacılık Hizmetlerinde Kdv Uygulaması Hakkında

  T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı   : B.07.0.GEL.0.01.55/5517-2004/15775                                                       

Konu :

……

…….

İlgi:   30.06.2006 tarihli dilekçeniz.

Başkanlığımıza vermiş olduğunuz  ilgide kayıtlı dilekçede, Firmanızca, Tuzla Serbest Bölgesinde yanaşma limanı olmadığı için eşyası Haydarpaşa Limanına gelen müşterinize, söz konusu eşyanın buradan Tuzla Serbest Bölgesine taşınması hizmetinin verildiği belirtilmekte ve bu işlemin Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-ı maddesi kapsamında istisnaya tabi olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 1. maddesinde verginin konusuna giren işlemler belirlenmiş ve 17/4-ı maddesinde de serbest bölgelerde verilen hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

İlgi dilekçenize konu olaya ilişkin olarak Gümrük Müsteşarlığı ile yapılan yazışma sonucu adı geçen Müsteşarlıktan alınan 25/08/2006 tarih ve 21869 sayılı ve 21/11/2006 tarih ve 29817 sayılı yazılarda özetle, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 2. maddesinde “Serbest bölgelerin yer ve sınırlarını Bakanlar Kurulu belirlemeye yetkilidir.” denildiği, buna bağlı olarak Tuzla Serbest Bölgesi için Haydarpaşa Limanına gelen eşyanın bulunduğu yer ile serbest bölge arasının koridor kabul edilmek suretiyle Serbest Bölge Uygulama Yönetmeliğinin 34. maddesine istinaden serbest bölge sayılmasının mümkün olmadığı ve söz konusu yerde yapılacak taşımacılık işleminin de transit beyannamesi ile tevsik edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan,  Serbest Bölge Uygulama Yönetmeliğinin 34. maddesinde öngörülen uygulama, serbest bölgeye gönderilmek üzere limana gelen malların millileşmeden anılan bölgeye intikal ettirilmesi amacına yöneliktir. Liman sahası ile serbest bölge arasındaki koridorun serbest bölge sayılması halinde, bu alanda gerçekleşen ve katma değer vergisine tabi bulunan pek çok işlemin Kanununun 17/4-ı maddesi uyarınca katma değer vergisinden istisna edilmesi gerekecektir. Oysa, yukarıda sözü edilen düzenlemenin böyle bir amaç taşımadığı açıktır. Dolayısıyla serbest bölgeye gönderilmek/götürülmek üzere Haydarpaşa Limanına gelen eşyanın Şirketiniz tarafından Tuzla Serbest Bölgesine taşıması işlemi, genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisine tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Ahmet ÖĞÜT

Başkan a.

Gelir İdaresi Grup Başkanı

Özelge:Serbest Bölgelerde Liman Sahaları Arasında Yapılan Taşımacılık Hizmetlerinde Kdv Uygulaması Hakkında

23.02.2007

B.07.1.GİB.0.01.55/5517-2004/15775

Son Yorumlananlar
Top
Menu