Sesli Ve Görüntülü Rehberlik Hizmetlerinin İnternet Aracılığı İle Yurt İçi Ve Yurt Dışında Yayımlanmasının Kdv’den İstisna Olup Olmadığı Hk.

Sesli Ve Görüntülü Rehberlik Hizmetlerinin İnternet Aracılığı İle Yurt İçi Ve Yurt Dışında Yayımlanmasının Kdv’den İstisna Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-2204

10/12/2011

Konu

:

Sesli ve görüntülü rehberlik hizmetlerinin internet aracılığı ile yurt içi ve yurt dışında yayımlanmasının KDV’den istisna olup olmadığı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, rehberlik hizmetlerinin internet aracılığı ile yurt içi ve yurt dışında yayınlanması hizmetinin hizmet ihracı kapsamında katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı hususunda bilgi talep edilmektedir.

           KDV Kanununun;

            1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin vergiye tabi olduğu,

            4/1 inci maddesinde, hizmetin teslim ve teslim sayılan haller ilemal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

            6/b maddesinde, hizmet ifalarında işlemin Türkiye’de yapılmasının, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

            11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

            12/2 nci maddesinde, bir hizmetin yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurtdışında faydalanılması gerektiği,

            hüküm altına alınmıştır.

             Hizmet ihracı ile ilgili açıklamalar 17, 26, 30 ve 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.

            26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin K bölümüne göre, hizmet ihracatında katma değer vergisi istisnası uygulanabilmesi için;

            – Hizmetin Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılması,

            – Fatura ve benzeri belgelerin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmiş olması,

            – Hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi,

            – Hizmetten yurt dışında yararlanılmış olması,

            şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması zorunludur.

            Diğer taraftan, 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin B bölümünde ise, “KDV Kanununun yukarıda belirtilen hükümleri ile konu hakkındaki açıklamaların yer aldığı KDV Genel Tebliğleri uyarınca, yurt dışındaki müşteriler için ifa edilen hizmetlerin bedelinin hizmetin ifa edildiği dönemde döviz olarak Türkiye’ye gelmesi beklenilmeden ihracat istisnası kapsamında beyan edilecektir.

            Ancak, bu şekilde beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan vergilerin KDV Kanununun 32 nci maddesi kapsamında iadesi hizmet bedeli döviz olarak Türkiye’ye gelmeden yerine getirilmeyecektir.” denilmiştir.

            Buna göre; döviz alım belgesi olmaksızın hizmet ihracı kapsamında beyan edilen bir işlemle ilgili olarak, iade talep edilmediği taktirde, mükelleflerden hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik etmeleri istenilmeyecektir.

             Bu açıklamalar çerçevesinde, firmanızın internet üzerinden yurt dışındaki müşterilerine verdiği İstanbul ve Türkiye’nin doğal, kültürel, turistik değerlerinin sesli ve görüntülü tanıtılması hizmeti, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilerek bu hizmete ilişkin düzenlenen faturalarda KDV hesaplanmayacaktır.

             Öte yandan, söz konusu hizmetin yurt içindeki müşterilere verilmesi halinde bu hizmet KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre KDV ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Sesli Ve Görüntülü Rehberlik Hizmetlerinin İnternet Aracılığı İle Yurt İçi Ve Yurt Dışında Yayımlanmasının Kdv’den İstisna Olup Olmadığı Hk.

10.12.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-2204

Top
Menu