Özel Çocuk Kulübü Faaliyeti Kapsamında Verilen Eğitim Ve Öğretim Hizmetlerinde Kdv Oranı Hk.

Özel Çocuk Kulübü Faaliyeti Kapsamında Verilen Eğitim Ve Öğretim Hizmetlerinde Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Özel Çocuk Kulübü Faaliyeti Kapsamında Verilen Eğitim Ve Öğretim Hizmetlerinde Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

21152195-130[28-2017/775]-274060

09.07.2018

Konu

:

Özel çocuk kulübü faaliyeti kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranı

İlgi

:

08/11/2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı etüt eğitim merkezlerinin faaliyetlerine son verilmesi sebebiyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden alınan izin belgesiyle özel çocuk kulübü adı altında faaliyet göstermeye başladığınız belirtilerek faaliyetinize ilişkin NACE kodu ile bu faaliyet kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetlerine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

NACE Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, ekonomik alandaki verilerin karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından oluşturulmuştur. Ayrıca, kurum ve kuruluşların uluslararası sınıflamalara geçişini sağlamak ve kurumsal ihtiyaçlarını karşılamak için NACE Rev. 2′ ye dayalı olarak 6 basamaklı bir ekonomik faaliyet sınıflaması Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığınca diğer kurumların da katkılarıyla oluşturulmuş ve 2012 yılından itibaren kullanıma açılmıştır.

Söz konusu sınıflama, ihtiyaçlar doğrultusunda her yıl düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Bu kapsamda, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan toplantılar neticesinde gerekli güncellemeler yapılarak bu sınıflamanın 2018 versiyonu Başkanlığımız internet sayfası ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığının internet sayfasında yayımlanmıştır.

Bu doğrultuda, TÜİK tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına; Türkiye istatistik sisteminde yer alan verilerin karşılaştırılabilmesi, uluslararası standartlarda veri üretilebilmesi, aynı dilin konuşulması, ortak standartların yakalanması, veri toplama maliyetlerinin azaltılması için bu sınıflamaların kurum ve kuruluşların idari kayıtlarındaki ekonomik faaliyetlerin sınıflanması gereken durumlarda ve istatistik üretim sürecindeki çalışmalarda kullanılması gerektiğini belirten yazı gönderilmiştir.

Bu çerçevede, NACE Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının, ilgili faaliyetlerin ne şekilde vergilendirileceği veya hangi mevzuat hükümlerine dayanılarak işlem yapılacağı hususuyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, KDV oranları 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki teslim ve hizmetler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/15 inci sırasında, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinin % 8 oranında KDV’ ye tabi tutulması öngörülmüştür.

Öte yandan, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanan “Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik”te özel çocuk kulüplerinin 6-12 yaş arası çocuklara hizmet veren kuruluşlar olduğu ve açılışlarının Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerince verilecek Açılış İzin Belgesiyle yapılacağı belirtilmiştir.

Buna göre, 2828 sayılı Kanun kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden alınan izin belgesine dayanılarak özel çocuk kulübü adı altında yürütülen faaliyetiniz dolayısıyla burada vereceğiniz eğitim ve öğretim hizmetlerinin % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)    Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Özel Çocuk Kulübü Faaliyeti Kapsamında Verilen Eğitim Ve Öğretim Hizmetlerinde Kdv Oranı Hk.

09.07.2018

21152195-130[28-2017/775]-274060

Top
Menu