Src Kursu Ve Mesleki Yeterlilik Eğitiminde Kdv Oranı

Src Kursu Ve Mesleki Yeterlilik Eğitiminde Kdv Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Src Kursu Ve Mesleki Yeterlilik Eğitiminde Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

84974990-130[28-2014-15]-1351

31/12/2014

Konu

:

SRC Kursu ve mesleki yeterlilik eğitiminde KDV oranı

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; faaliyet konunuzun sürücü kursu işletmeciliği olduğunu ancak Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı olarak (SRC kursu) mesleki yeterlilik eğitimleri düzenleyeceğinizden bahisle bu işlemlere ilişkin olarak uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.                                 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            KDV oranları; Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararname eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, söz konusu listelerde yer almayan diğer vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararnamenin eki II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünün 15 inci sırasında; üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler için KDV oranı % 8 olarak belirlenmiştir.

            Ancak; 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun uyarınca, taşımacılık faaliyetleri için öngörülen mesleki yeterliliğe ilişkin olarak düzenleyeceğiniz (SRC kursu) mesleki yeterlilik eğitim hizmetleri, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında değerlendirilmediğinden genel oranda (% 18) katma değer vergisine tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Src Kursu Ve Mesleki Yeterlilik Eğitiminde Kdv Oranı

31.12.2014

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[28-2014-15]-1351

Top
Menu