Tarımsal Amaçlı Hububat Ve Depolama İnşaatının Bina İnşaat Harcına Tabi Olup Olmadığı Hk.

Tarımsal Amaçlı Hububat Ve Depolama İnşaatının Bina İnşaat Harcına Tabi Olup Olmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Tarımsal Amaçlı Hububat Ve Depolama İnşaatının Bina İnşaat Harcına Tabi Olup Olmadığı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

37009108-175[1.Md/2015-831]-41264

23.06.2016

Konu

:

Tarımsal Amaçlı Hububat ve Depolama İnşaatı’nın Bina İnşaat Harcı’na tabi olup-olmadığı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … İli … İlçesinde yapacağınız tarımsal amaçlı hububat ve depolama inşaatının (yatay depo, çelik silo, yemlik ve yem hammaddeleri depoları) bina inşaat harcına tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ek 1 inci maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatının (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında Ek 6 ncı maddede yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabi olduğu, Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ise her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı ile sera ve benzeri örtü altı tarım yapılan tesislerin, ahır, samanlık, kümes, su ürünleri ve hayvan barınağı ile yemlik gibi yapı ve tesis inşaatının, bina inşaat harcından istisna tutulacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu itibarla, şirketiniz tarafından yapılan tarımsal amaçlı hububat ve depolama inşaatından (yatay depo, çelik silo, yemlik ve yem hammaddeleri depoları) 2464 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunanların bina inşaat harcından istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tarımsal Amaçlı Hububat Ve Depolama İnşaatının Bina İnşaat Harcına Tabi Olup Olmadığı Hk.

23.06.2016

B.07.1.GİB.4.42.16.02-175[1.Md/2015-831]-41264

Top
Menu