Teslimi Gerçekleştirilen Malın İadesinde Kdv Oranı Hk.

Teslimi Gerçekleştirilen Malın İadesinde Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-GEÇ.20-07-535

14/07/2011

Konu

:

Teslimi Gerçekleştirilen malın iadesinde KDV oranı Hk.

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunduğunuzu ve teknolojik geliştirme bölgesinde gerçekleşen satışlarınızla ilgili olarak müşterilerinizce tarafınıza düzenlenen iade faturalarında katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda tereddüde düştüğünüzü belirterek konu hakkında Vergi Dairesi Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1’inci maddesinde ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

             Diğer taraftan, 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 01.01.2004 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 11.maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 20’nci Maddede; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde (5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 44’üncü maddesiyle 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na eklenen Geçici 2’inci Maddesi ile 31.12.2013 tarihine kadar) münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, Internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisinden müstesna olduğu, Maliye Bakanlığının; program ve lisans türleri itibariyle istisnadan yararlanılacak bedele ilişkin olarak asgari sınır belirlemeye, istisna uygulanacak yazılım programlarını tanımlamaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

             Öte yandan, aynı Kanunun 35’inci maddesinde, “Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vukubulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vukubulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadarki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şarttır.” hükmü yer almıştır.

             Konuyla ilgili olarak yayımlanan 105 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “3. Malların İade Edilmesi, İşlemin Gerçekleşmemesi veya İşlemden Vazgeçilmesi” başlıklı kısmında da, matrahta değişikliğin vuku bulduğu tarihte işlemin tabi olduğu KDV oranının değişmiş olması halinde düzeltme işleminin, ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan KDV oranı esas alınmak suretiyle yapılması gerektiği açıklamaları yer almaktadır.

           Bu nedenle, şirketinizce 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yapılacak teslimlerle ilgili olarak, satılan bir malın daha sonra şirketinize iade edilmesi işlemi yeni bir teslim olmayıp, işlemin mahiyetine uygun bir düzeltme sayılacağından iade işlemi sırasında katma değer vergisi hesaplanması söz konusu değildir.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Teslimi Gerçekleştirilen Malın İadesinde Kdv Oranı Hk.

14.07.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-GEÇ.20-07-535

Son Yorumlananlar
Top
Menu