Vakıflar Genel Müdürlüğü Ve Mazbut Vakıflara Ait Taşınmazların Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ve Mazbut Vakıflara Ait Taşınmazların Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ve Mazbut Vakıflara Ait Taşınmazların Emlak Vergisi Muafiyeti Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

90792880-175.01[4-2012/24]-147

22/02/2013

Konu

:

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Mazbut Vakıflara ait taşınmazların emlak vergisi muafiyeti

            İlgide kayıtlı yazınız ve ekinde yer alan özelge talep formunuzda Genel Müdürlüğünüz ile Genel Müdürlüğünüzce idare edilmekte olan Mazbut Vakıfların emlak vergisinden muaf tutulup tutulamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun; 1 ve 12 nci maddelerinde Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve arazilerin bu Kanun hükümlerine göre bina ve arazi vergisine tabi olduğu; 3 ve 13 üncü maddelerinde bina ve arazi vergisi mükellefinin bina ve arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina ve araziye malik gibi tasarruf edenler olduğu hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun; 4 üncü maddesinin (a) fıkrasında, özel bütçeli idarelere (mazbut vakıflar dahil), il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel kişiliğine, kanunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait binaların bina vergisinden daimi olarak muaf tutulacağı; 14 üncü maddesinin (a) fıkrasında da, özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köy tüzel kişiliğine, kanunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait arazinin arsa ve arazi  vergisinden daimi olarak muaf tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

            Bu itibarla,  özel bütçeli idare olan Genel Müdürlüğünüze ait bina, arsa ve arazilerin, ayrıca mazbut vakıflara ait binaların, Emlak Vergisi Kanununa göre, daimi olarak emlak vergisinden muaf tutulması gerekmektedir.      

            Öte yandan, 27/2/2008 tarihli ve 26800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 77 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar Devlet malı imtiyazından yararlanır, haczedilemez, rehnedilemezler. Tüm iş ve işlemleri, her türlü vergi, resim, harç ve katılım payından istisnadır.”  hükmü yer almaktadır.

             1319 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan araziden dolayı mükellefiyetin bu olayın vukubulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona ereceği, 30 uncu maddesinde de, emlak vergisinin birinci taksitinin mart, nisan ve mayıs aylarında, ikinci taksitinin ise kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödeneceği hükme bağlanmıştır.

            Bu nedenle, vergiye tabi iken, 5737 sayılı Kanunun 27/2/2008 tarihinde yürürlüğe giren 77 nci maddesi hükmü ile muaflık şartlarını kazanan mazbut vakıflara ait arsa ve arazilerin 2008 yılından itibaren daimi olarak emlak vergisinden muaf tutulmaları gerekmektedir.

            Bilgilerinize rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Vakıflar Genel Müdürlüğü Ve Mazbut Vakıflara Ait Taşınmazların Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

22.02.2013

90792880-175.01[4-2012/24]-147

Top
Menu