Virman Yolu İle Yapılan Ödemenin Hizmet İhracı Ödemesi Olarak Kabul Edilip Edilemeyeceği Hk.

Virman Yolu İle Yapılan Ödemenin Hizmet İhracı Ödemesi Olarak Kabul Edilip Edilemeyeceği Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-KDV 12-1491

28/05/2014

Konu

:

Virman yolu ile yapılan ödemenin hizmet ihracı ödemesi olarak kabul edilip edilemeyeceği.

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin tetkikinden, 2010/12 vergilendirme döneminde hizmet ihracından dolayı iade talebinde bulunan Şirketinizin, Türkiye’de yerleşik ……… Ltd. Şti.nin şubesi konumunda olan Libya’da ……….. firmasına Libya’daki Kongre Merkezi Akıllı Bina Yönetim Sistemi (akıllı binalarla ilgili kontrol üniteleri üzerindeki tablet şemasına aydınlatma, ısıtma-soğutma ve diğer tüm sistemlerin birbiriyle bağımlı ve bağımsız bir şekilde entegrasyonunu sağlayan yazılım ve programının yapılması) hizmetinin verildiği, bu hizmete ilişkin hak ediş bedelinin Şirketiniz adına değil (tüm akreditifler için tek bir hesap açılması nedeniyle) …….. Ltd. Şti. adına Türkiye’deki banka hesabına geldiği ve banka tarafından da “yurt dışı kaynaklı banka dekontu” ile ödendiği, …….. Ltd. Şti.nin bu ödemeyi virman dekontu ile yurt dışındaki müşteri adına düzenlediğiniz faturaya istinaden şirketinize ilettiği belirtilerek, söz konusu hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususu ile ödemenin belirtilen şekilde yapılmış olmasının hizmet ihracı bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirildiğinin tevsiki açısından geçerli sayılıp sayılamayacağı hususuna ilişkin Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmış, aynı Kanunun 6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

            Yine aynı Kanunun 11/1-a maddesi ile ihracat teslimleri ve yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler KDV’den istisna edilmiş, 12/2 nci maddesinde de bir hizmetin yurt dışındaki müşterilere yapılan hizmet sayılabilmesi için gereken koşullar belirtilmiştir.

            KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “II-A. İHRACAT İSTİSNASI” başlıklı bölümünün “2. Hizmet İhracı ” kısmında;

            “3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV’den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2) nci maddesine göre;

            – Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,

            – Hizmetten yurtdışında faydalanılması,

            gerekir.

            Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.

            Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye’de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.”

            ” 2.2. İstisnanın Tevsiki ve Beyanı ” kısmında;

            Hizmet ihracına ilişkin istisna, yurtdışındaki müşteriye düzenlenen hizmet faturası ile tevsik edilir. Hizmet faturalarının firma yetkililerince onaylı fotokopileri veya dökümlerini gösteren liste verilir. Bu belgelerin istisnanın beyan edildiği dönemde beyanname verme süresi içinde bir dilekçe ekinde ibrazı gerekir. İstisnanın beyanı için, hizmete ait ödeme belgesinin (dövizin Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb.) temin edilmiş olması zorunlu değildir.

            ” 2.3. İade ” kısmında ise;

            Hizmet ihracından doğan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:

            – Standart iade talep dilekçesi

            – Hizmet faturası veya listesi

            – Ödeme belgesi (dövizin Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb.)

            – Hizmet ihracatının beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi

            – Yüklenilen KDV listesi

            – İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

            açıklamaları mevcuttur.

            Buna göre, Şirketinizin Libya’da yerleşik ………. firmasına verdiği bilgisayar yazılım hizmetinin, yukarıda sayılan şartları taşıması halinde hizmet ihracı kapsamında değerlendirilerek KDV’den istisna edilmesi mümkün bulunmakta olup, istisna kapsamına giren söz konusu işlem nedeniyle yüklenilen vergilerin iadesinin talep edilebileceği tabiidir.

            Öte yandan, yurt dışındaki müşteri için yapılan söz konusu hizmete ilişkin hak ediş bedellerinin (döviz olarak) önce ………. Ltd. Şti.nin bankadaki tek akreditif hesabı üzerinden Türkiye’ye getirilmesi ve sonra yurt dışındaki müşteri adına düzenlediğiniz faturaya ilişkin olarak “yurt dışı kaynaklı” ibaresi ile Şirketinizin banka hesabına havale edilmesi durumunda söz konusu banka dekontu hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirildiğinin tevsiki açısından geçerli sayılacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Virman Yolu İle Yapılan Ödemenin Hizmet İhracı Ödemesi Olarak Kabul Edilip Edilemeyeceği Hk.

28.05.2014

39044742-KDV 12-1491

Son Yorumlananlar
Top
Menu