Ytb Kapsamında Mal Alımında İstisna Uygulaması

Ytb Kapsamında Mal Alımında İstisna Uygulaması
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

45404237-130-206

25/07/2013

Konu

:

YTB kapsamında mal alımında istisna uygulaması

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, Belediyeniz adına düzenlenen 08.06.2011 tarih ve 101571 sayılı yatırım teşvik belgesi eki yurtiçinden temin edilecek makine-teçhizat listesinde yer alan “Asfalt Çizgi Makinesi”nin fiyatı 250.000,00 TL iken 120.000,00 TL olarak değiştirildiği belirtilerek söz konusu makinenin alımının katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususunda bilgi istenilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (d) bendi ile yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri KDV den istisna edilmiş, istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara 69, 87 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile 60 No.lu KDV Sirkülerinde yer verilmiştir.

            Söz konusu Tebliğler ve Sirkülerde yapılan açıklamalar uyarınca, Kanunun 13/d maddesindeki istisnadan yararlanılabilmesi için, belge sahibinin KDV mükellefiyetinin bulunması, teslime konu malın makine-teçhizat niteliği taşıması ve bu malların indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanılmak üzere satın alınması veya ithal edilmesi gerekmektedir.

            Buna göre; Belediyeniz tarafından YTB eki listede yer alan “Asfalt Çizgi Makinesi” yalnızca beledi hizmetlerde kullanılabilecek araçlardandır.

            Bu itibarla, Belediyeniz tarafından YTB eki listede yer alan ve Kanunun 13/d maddesi kapsamında alınıp münhasıran indirim hakkı tanınmayan belediye hizmetlerinde kullanılan “Asfalt Çizgi Makinesi” için Belediyenizin istisnadan yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ytb Kapsamında Mal Alımında İstisna Uygulaması

25.07.2013

45404237-130-206

Top
Menu