Yurt Dışında Yerleşik Şirketlere Verdiğiniz Temsilcilik Hizmetinin Hizmet İhracı Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Hk.

Yurt Dışında Yerleşik Şirketlere Verdiğiniz Temsilcilik Hizmetinin Hizmet İhracı Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14011-12-717

10/09/2011

Konu

:

Yurt dışında yerleşik şirketlere verdiğiniz temsilcilik hizmetinin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği

İlgide kayıtlı dilekçenizde şirketinizin yurt dışında yerleşik  yabancı şirketlerin Türkiye temsilcisi olduğunuz belirtilerek, bir yabancı şirketle  yaptığınız anlaşma çerçevesinde Türkiye’de savaş uçaklarının bakımı ve modernizasyonuna ilişkin verilen hizmet ve yedek parçaya ilişkin bilgilerin yurt dışına, yurtdışından gelen bilgilerin ise Türkiye’de yerleşik  … gibi savunma sanayi kuruluşlarına aktarılmasına ilişkin ” … ” isimli anlaşma,  … Bakanlığı’nın yedek malzeme alımları ile ilgili bilgi aktarımı konusunda ” … ” isimli anlaşma imzaladığınız belirtilerek bu anlaşmalar kapsamında gerçekleştirdiğiniz temsilcilik ve danışmanlık faaliyetlerinizden elde ettiğiniz gelirlerin hizmet ihracı kapsamında katma değer vergisinden istisna olup olmadığı ve yüklendiğiniz katma değer vergisinin iadesini alıp alamayacağınız hususunda görüş talep edilmektedir.          

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun,

-1/1 inci maddesine göre, ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi bulunduğu,

-11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin istisna olduğu,

-12/2 nci maddesinde, bir hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilebilmesi için hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan hizmet ihracı konusunda 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (K), 30 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A), 60 No.lu KDV Sirkülerinin 3.1.1 bölümündeki açıklamalarda, hizmet ihracı istisnası uygulamasında;  

-Hizmetin Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,

-Fatura ve benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi,

-Hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi,

-Hizmetten yurt dışında yararlanılması,  

şartlarının aranılacağı belirtilmiştir.

Bu itibarla, ilgide kayıtlı dilekçeleriniz ve eklerinin tetkikinden şirketiniz tarafından yurt dışına bilgi göndermek suretiyle verdiğiniz hizmetlerden  yurt dışında yerleşik firmaların Türkiye’de gerçekleşecek  teslim ve hizmetleri için faydalanıldığı anlaşılmış olup,  verdiğiniz temsilcilik ve danışmanlık hizmetlerinin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi ve yüklendiğiniz katma değer vergilerinin  iadesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurt Dışında Yerleşik Şirketlere Verdiğiniz Temsilcilik Hizmetinin Hizmet İhracı Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Hk.

10.09.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14011-12-717

Son Yorumlananlar
Top
Menu