İşletmeden Çekilmeden Veya Satılmadan Ticari İşletmeye Dahil Nakil Vasıtalarının Kiraya Verilmesi İle Vergiye Tabi Muameleler Sona Ermemekte Ve İşi Terk Gerçekleşmemektedir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 08.01.2000
SAYI : B.07.0.GEL.0.40/4035-207/668
KONU : İşletmeden çekilmeden veya satılmadan ticari
işletmeye dahil nakil vasıtalarının kiralanması ile vergiye
tabi muamelelerin sona erip ermediği hk.

İZMİR VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Vasıtasız V. Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ : 27.10.2000 gün ve B.07.4.DEF.0.35.11176200-1672/1301 sayılı yazınız.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
İliniz ….. Vergi Dairesi mükelleflerinden ….. hakkında ilgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, sözkonusu mükellefin nakliyecilik faaliyetinde kullanmış olduğu kamyonlarını 01.01.1992 tarihinden itibaren ….. Ltd. Şti’ne kiraya verdiği, işletmeden çekilmeden kiralanan nakil vasıtalarının 07.11.1994 ve 01.08.1996 tarihlerinde satıldığı, Vergi Dairesince de 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 dönemlerine ilişkin olarak olayın Takdir Komisyonuna sevk edildiği ve Komisyon kararına istinaden gerekli işlemlerin yapıldığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37’nci maddesinde her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazancın ticari kazanç olduğu belirtilmiş, aynı Kanunun 70 inci maddesinde de, motorlu ve cer vasıtalarının, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentilerinin sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu, sözkonusu malların ticari veya zirai bir işletmeye dahil olması halinde bunların iratlarının ticari ve zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 161’inci maddesinin birinci fıkrasında, vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesinin işi bırakmayı ifade edeceği belirtilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında ise işlerin herhangi bir sebep yüzünden geçici bir süre için durdurulmasının işi bırakma sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hükümler çerçevesinde işletmeden çekilmeden veya satılmadan ticari işletmeye dahil nakil vasıtalarının kiraya verilmesi ile vergiye tabi muameleler sona ermemekte ve işi terk gerçekleşmemektedir. Dolayısıyla kiraya verilen araçların işletmeden çekildiğine dair bir belge ibraz edemeyen ödevli hakkında yapılan işlemler Bakanlığımızca da uygun bulunmuştur.

Bilgi edinilmesini ve durumun adı geçene de bildirilmesini rica ederim.

Bakan a.

Özelge:İşletmeden Çekilmeden Veya Satılmadan Ticari İşletmeye Dahil Nakil Vasıtalarının Kiraya Verilmesi İle Vergiye Tabi Muameleler Sona Ermemekte Ve İşi Terk Gerçekleşmemektedir.

08.01.2000

B.07.0.GEL.0.40/4035-207/668

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /İşletmeden Çekilmeden Veya Satılmadan Ticari İşletmeye Dahil Nakil Vasıtalarının Kiraya Verilmesi İle Vergiye Tabi Muameleler Sona Ermemekte Ve İşi Terk Gerçekleşmemektedir.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu