Taşeron Firmaca İmzalanan Sözleşmeye İstinaden Yapılan İşin Bitmemesi Nedeniyle Söz Konusu Sözleşmeye Göre Devam Edilmesi Durumunda İşin Yıllara Sari İş Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Hususu Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.01-GVK-2011/16-143

03/10/2011

Konu

:

Taşeron firmaca imzalanan sözleşmeye istinaden yapılan işin bitmemesi nedeniyle söz konusu sözleşmeye göre devam edilmesi durumunda işin yıllara sari iş olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususu hk.

            İlgide kayıtlı özelge talebiniz ile, Şirketinizin Kamu İhale Kanunu kapsamında alınan bir işi yapmak üzere 26.01.2009-30.06.2009 tarihleri arasında Taşeron Sözleşmesi imzaladığı, işin bitmemesi nedeniyle müteahhit ile ayrıca yeni bir sözleşme yapılmadan ilk sözleşme hükümlerine göre çalışmaya devam edilip işin başından itibaren gelir stopaj kesintilerinin yapıldığı belirtilerek, söz konusu işin yıllara sari sayılıp sayılmayacağı hususunda bilgi istenildiği anlaşılmaktadır.

            193 sayılı  Gelir Vergisi  Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Birden  fazla  takvim yılına  sirayet  eden  inşaat  (dekapaj  işleride  inşaat  işi sayılır)  ve onarma  işlerinde  kar veya  zararın,  işin bittiği  yıl kati olarak  tespit  edilir ve tamamı o yılın  geliri  sayılarak  mezkur  yıl  beyannamesinde  gösterilir” hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir” hükmüne yer verilmiştir.

            Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun  42 nci  maddesi  kapsamına  giren  işlerde, işin  başlangıç tarihi  olarak;  yapılan sözleşmede   yapılacak işin yer teslimi öngörülmüş ise yerin teslim edildiği  tarih, sözleşmede  yer teslim tarihi belirtilmemiş ise sözleşmede  belirtilen  işin  başlangıç tarihi,  sözleşmede  bunların  hiçbiri  belirtmemiş ise  sözleşmenin  imzalandığı  tarihin kabul  edilmesi  gerekmektedir.

            Öte yandan, anılan Kanunun 42 nci maddesi kapsamına giren işleri üstlenen müteahhitlerce işin tamamen veya kısmen taşeronlara yaptırılması halinde, taşeronların 42 nci madde karşısındaki durumları, taahhüt ettikleri kısmın mahiyet itibariyle inşaat ve onarım işi kapsamında olup olmadığı ve süre olarak yıllara sirayet edip etmediğine göre tespit edilecektir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ise, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı belirtilmiş olup, söz konusu kesinti oranı 3/2/2009 tarih ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %3 olarak belirlenmiştir.

            Diğer taraftan, tevkif yoluyla kesilen vergilerin mahsup ve iadesine ilişkin açıklamalara 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 1 inci bölümünde, fazla veya yersiz olarak vergi tahakkuk ettirilmesine neden olan vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine ilişkin açıklamalara ise anılan Tebliğin 3 üncü bölümünde yer verilmiştir.

            Özelge  talep  formunuzun  ekinde  ibraz etmiş olduğunuz  sözleşmenin  tetkikinden;  söz konusu sözleşmenin 26.01.2009 tarihinde imzalandığı, işin tamamlanma tarihinin 30.06.2009 tarihi olduğu, işin başlangıç tarihine ve süre uzatımına ilişkin bir belirleme yapılmadığı anlaşılmaktadır.

            Buna göre, sözleşmenin imzalandığı tarih olan 26.01.2009 tarihinde başladığı kabul edilen işin, sözleşmeye göre bitim tarihinin 30.06.2009 olarak belirlenmesi nedeniyle söz konusu  işin  yıllara sari  inşaat  işi olarak  değerlendirilmemesi ve yapılan hakediş ödemelerinden  vergi kesintisi yapılmaması  gerekmektedir.  Ancak, sözleşmesine göre aynı takvim yılı içinde tamamlanması öngörüldüğü halde herhangi bir nedenle sonraki yıllara sarkan inşaat onarım işleri ile ilgili olarak, işin yıllara yaygın inşaat ve onarma işi vasfını kazandığı tarihten itibaren yapılacak hak ediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

            Bu durumda, sözleşmeye göre 2009 takvim yılı içerisinde tamamlanması öngörülen, ancak işin bitirilememesi nedeniyle 2010 yılına sirayet eden inşaat ve onarma işinde; 2009 yılında işin yıllara sari inşaat ve onarma işi vasfını kazandığını belirtir ek sözleşme yapılması halinde sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren, süre uzatımına ilişkin ek sözleşme yapılmaması halinde ise 01.01.2010 tarihinden itibaren yapılacak hakediş ödemeleri üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca vergi kesintisi yapılması gerekmekte olup, daha önce yapılan vergi kesintilerine ilişkin iade taleplerinin ise 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 1 ve 3 üncü bölümündeki açıklamalar doğrultusunda yerine getirileceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Taşeron Firmaca İmzalanan Sözleşmeye İstinaden Yapılan İşin Bitmemesi Nedeniyle Söz Konusu Sözleşmeye Göre Devam Edilmesi Durumunda İşin Yıllara Sari İş Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Hususu Hk.

03.10.2011

B.07.1.GİB.4.41.15.01-GVK-2011/16-143

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Taşeron Firmaca İmzalanan Sözleşmeye İstinaden Yapılan İşin Bitmemesi Nedeniyle Söz Konusu Sözleşmeye Göre Devam Edilmesi Durumunda İşin Yıllara Sari İş Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Hususu Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu