Hastanede Ücretli Olarak Çalışan Doktorların Mesai Saatleri Dışında İşyeri Kiralayarak Bu İşyerlerinde Kendi Nam Ve Hesabına Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunmaları Hakkında..
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (16) Numaralı Bendi Kapsamında İstisna Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Oranın Tespiti, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 uncu Maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesi Kapsamına Giren ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflerce Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere İktisap Edilecek Makina ve Teçhizatın Belirlenmesi, Bazı Tapu İşlemlerinden Alınacak Harç Nispetinin Yeniden Belirlenmesi ile Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranlarının ve Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar

Resmi Gazete Tarihi: 05/05/2018
Resmi Gazete No: 11674

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 18/4/2018 tarihli ve 51474 sayılı yazısı üzerine. Bakanlar Kurulu’nca 30/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

30/4/2018 TARİHLİ VE 2018/11674 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında istisna tutarının hesabında dikkate alınacak oranın tespit edilmesi, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 30 uncu maddesi ile 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 39 uncu maddesi kapsamına giren ve sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilecek makina ve teçhizatın belirlenmesi, bazı tapu işlemlerinden alınacak harç nispetinin yeniden belirlenmesi ile bazı malların katma değer vergisi oranlarının ve özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2– (1) Bu Karar, 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi, 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesi, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasının son paragrafı, 3065 sayılı Kanunun 28 ve geçici 39 uncu maddeleri ve 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3– (1) 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında, yararlanılacak istisna tutarının hesabında dikkate alınacak oran %50 olarak tespit edilmiştir.

MADDE 4– (1) 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere; 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesine göre amortisman oran ve süreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecek ve 3065 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesine göre katma değer vergisi istisnası kapsamında teslim edilecek yeni makina ve teçhizat ekli listede belirlenmiştir.

(2) Ekli listede yer alan makina ve teçhizatın kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları, 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesi ile 3065 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesi kapsamında değerlendirilmez.

MADDE 5-(1) 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir.

MADDE 6– (1) 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 3 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

MADDE 7– (1) 4760 Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

G.T.İ.P. NOMal İsmiAsgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
2205.10.90.00.12Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar184,3982
2207.20Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç]184,3982
22.08Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler 

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

184,3982

2208.20Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler184,3982
2208.50Cin ve Geneva184,3982
2208.60Votka (2208.60.91.00.00,2208.60.99.00.00 hariç)184,3982
2208.60.91.00.00Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar)184,3982
2208.60.99.00.00Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar)184,3982
2208.70Likörler184,3982
2208.90Diğerleri (2208.90.48.00.11,2208.90.71.00.11 hariç)184,3982
2208.90.48.00.11Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

184,3982

2208.90.71.00.11Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

184,3982

MADDE 8– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 9– (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

MAKİNA VE TEÇHİZAT LİSTESİ

(25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar)

G.T.İ.P. NOEŞYANIN TANIMI
8402.19.10.00.00Alev borulu kazanlar
8402.19.90.00.11Duman borulu kazanlar
8402.19.90.00.19Diğerleri
8402.20.00.00.00Kızgın su kazanları
8402.90.00.10.11Ondüle külhanlar
8402.90.00.90.12Buhar domları
8403.10.10.00.00Dökme demirden olanlar
8403.10.90.00.00Diğerleri
8404.10.00.10.00Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlar
8404.10.00.90.13Buhar ve ısı akümülatörleri
8404.10.00.90.15Gaz tasarruf cihazları
8404.10.00.90.19Diğerleri
8406.10.00.00.00Deniz taşıtlarına ait türbinler
8411.12.80.90.00Diğerleri
8411.22.20.90.00Diğerleri
8413.19.00.20.00Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları
8413.60.31.90.19Diğerleri
8413.81.00.00.00Pompalar
8414.80.28.90.00Diğerleri
8414.80.75.90.00Diğerleri
8416.10.10.00.00Otomatik kontrol tertibatı bulunanlar
8416.10.90.00.00Diğerleri
8416.20.10.00.00Sadece gaz için olanlar (monoblok, bir vantilatör ve bir kontrol cihazı ile birlikte bulunanlar)
8416.20.20.00.11Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri
8416.20.20.00.19Diğerleri
8416.20.80.00.11Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri
8416.20.80.00.19Diğerleri
8416.30.00.00.00Mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil)
8417.20.90.00.00Diğerleri
8417.80.50.00.00Çimento, cam ve kimyasal ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar
8418.69.00.91.00Komple soğutma tesisleri
8418.69.00.99.19Diğerleri
8419.11.00.00.00Gazla çalışan anında su ısıtıcılar
8419.19,00.00.11Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
8419.19.00.00.12Güneş enerjili su ısıtıcıları
8419.19.00.00.19Diğerleri
8419.20.00.00.19Diğer sterilizatörler
8419.50.20.00.00Floropolimerlerden mamul iç çapı 3 cm veya daha az olan delikli giriş ve çıkış borularına sahip ısı değiştiricileri
8419.50.80.00.00Diğerleri
8419.81.20.00.19Diğerleri
8419.81.80.00.00Diğerleri
8419.89.98.90.12Dondurma imaline mahsus kimyasal tuz esaslı mekanik kaplar
8421.11.00.00.00Krema ayırıcılar (ekremözler)
8421.21.00.00.00Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar
8421.39.15.00.00Paslanmaz çelik gövdeli, iç çapı 1,3 cm geçmeyen delikli giriş ve çıkış borularına sahip olanlar
8421.99.90.00.19Diğerleri
8422.30.00.00.00Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar
8422.40.00.00.00Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)
8423.30.90.10.00Basküller

8426.11.00.00.00Sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri
8426.12.00.10.00Hareketli kaldırma çerçeveleri
8426.19.00.00.11Gantri vinçler
8426.19.00.00.12Köprü vinçler
8426.19.00.00.13Raylı taşıyıcı vinçler
8426.19.00.00.19Diğerleri
8426.91.90.00.00Diğerleri
8428.10.20.90.11insan taşımaya mahsus olanlar
8428.10.20.90.12Yük taşımaya mahsus olanlar
8428.10.20.90.19Diğerleri
8428.10.80.90.00Diğerleri
8428.39.90.90.00Diğerleri
8428.40.00.00.00Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar
8428.90.79.00.00Diğerleri
8428.90.90.90.00Diğerleri
8429.19.00.00.11Buldozerler
8429.20.00.00.12Toprağın tesviyesine mahsus makinalar
8429.30.00.00.00Skreyperler
8429.51.10.90.19Diğerleri
8429.51.99.90.19Diğerleri
8429.52.10.00.00Paletli ekskavatörler
8429.59.00.10.11Beko loder
8429.59.00.10.19Diğerleri
8430.31.00.00.00Kendinden hareketli olanlar
8430.39.00.00.00Diğerleri
8430.61.00.00.11İtilen ve çekilen yol silindirleri
8434.10.00.00.00Süt sağma makinaları
8434.20.00.00.19Diğerleri
8436.10.00.00.00Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar
8436.21.00.00,12Civciv büyütme makina ve cihazları
8436.29.00.00.12Yumurtaları muayene etmeye mahsus mekanik tertibatlı makina ve cihazlar (tasnif makinaları hariç)
8436.29.00.00.13Tavukların tüylerini yolmaya mahsus makina ve cihazlar
8436.29.00.00.19Diğerleri
8437.10.00.00.00Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar
8437.80.00.10.11Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar
8437.80.00.10.12Kuru baklagillerin öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar
8437.80.00.10.19Diğerleri
8437.80.00.90.00Diğerleri
8438.10.10.00.00Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus olanlar
8438.20.00.00.00Şekerleme, kakao veya çikolata imaline mahsus makina ve cihazlar
8438.60.00.00.13Kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar
8438.80.10.10.00Çay yapraklarını kesen veya kıvıran makina
8438.80.91.00.00içeceklerin hazırlanmasına veya imaline mahsus makina ve cihazlar
8441.20.00.00.19Diğerleri
8442.30.00.90.12Yazı program matrisleri
8445.19.00.10.00Saw -gin çırçır makinaları
8447.11.00.00.11Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları
8447.20.20.00.13Ev tipi dikiş-trikotaj makinaları
8447.20.20.00.14Sanayi tipi dikiş-trikotaj makinaları
8447.90.00.00.12Şerit ve kaytan yapan makinalar
8451.29.00.00.00Diğerleri
8451.30.00.00.00Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil)
8451.40.00.00.11Sanayide kullanılan yıkama makinaları
8451.40.00.00.13Boyama makinaları
8451.80.80.00.00Diğerleri

8453.10,00.00.00Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar
8455.10.00.00.00Boru imaline mahsus hadde makinaları
8455.21.00.00.12Bandaj ve vagon tekerleklerine mahsus hadde makinaları
8456.11.90.10.00Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar
8456.30.19.20.00Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar
8456.30.90.10.00Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar
8456.30.90.20.00Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar
8456.40.00.00.00Plazma arkı yöntemi ile çalışanlar
8456.90.00.10.00Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar
8457.20.00.00.00Tek istasyoniu tezgahlar
8457.30.90.00.00Diğerleri
8458.11.80.00.11Alın torna tezgahları
8458.11.80.00.12Bandaj torna tezgahları
8458.11.80.00.13Eksantrik torna tezgahları
8458.11.80.00.16Torna otomatları (takım devri hareketi ile)
8460.90.00.00.11Rektifiye tezgahları
8461.50.11.00.00Testeresi daire şeklinde olanlar
8461,50.19.00.00Diğerleri
8461.50.90.00.00Dilme tezgahları
8462.10.90.00.19Diğerleri
8462.21.10.00.00Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar
8462.29.91.00.00Hidrolik
8462.29.98.00.00Diğerleri
8462.31.00.00.11Makasla kesme tezgahları
8462.39.10.00.11Makasla kesme tezgahları
8462.39.10.00.19Diğerleri
8462.39.91.00.11Makasla kesme tezgahları
8462.39.91.00.12Presler
8462.39.99.00.11Makasla kesme tezgahları
8462.39.99.00.12Presler
8462.41.90.00.11Zımbalı kesme tezgahları
8462.49.10.00.12Presler
8462.49.90.00.11Zımbalı kesme makinaları
8462.49.90.00.19Diğerleri
8462.91.80.10.00Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya
mahsus presler
8462.91.80.90.00Diğerleri
8464.10.00.00.00Testere makinaları
8464.20.80.00.00Diğerleri
8464.90.00.00.00Diğerleri
8465.10.10.00.00Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi elle yapılanlar
8465.91.20.00.00Dairevi testereler
8465.92.00.00.12Freze makinaları
8465.93.00.00.11Taşlama makinaları
8465.93.00.00.13Parlatma makinaları
8465.94.00.00.00Bükme veya birleştirme makinaları
8465.99.00.00.11Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar
8465,99.00.00.19Diğerleri
8468.20.00.00.11Termoplastik maddeler için kaynak cihazları
8474.10.00.10.00Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya mahsus makinalar
8474.10.00.90.00Diğerleri
8474.20.00.10.00Taş kırma makinaları
8474.20.00.90.00Diğerleri

8474.31.00.00.00Beton veya harç karıştırıcılar
8474.32.00.00.00Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar
8474.39.00.00.00Diğerleri
8474.80.10.00.00Seramik hamurlarını aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar
8474.80.90.00.11Kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar (maça makinası)
8474.80.90.00.12Kiremit ve tuğla veya birlket yapmaya mahsus makina ve cihazlar
8474.80.90.00.13Beton blok yapmaya mahsus makina ve cihazlar
8474.80.90.00.19Diğerleri
8477.20.00.00.00Ekstrüzyon makinaları
8477.51.00.00.12Sırt kaplamasına mahsus makinalar
8477.80.95.00.00Kesme, yarma ve soyma makinaları
8477.80.99.00.11Üç boyutlu (3D) yazıcılar
8477.80.99.00.19Diğerleri
8479.82.00.00.00Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, eleme, kalburlama, homojenleştirme, sübye hale getirme makinaları
8479.89.97.90.00Diğerleri
8480.71.00.00.00Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar
8480.79.00.00.00Diğerleri
8501.33.00.43.00Çıkış gücü 100 kW.ı geçenler
8501.40.80.13.00Çıkış gücü 150 kW.ı geçenler
8501.52.20.90,00Diğerleri
8501.52.30.90.00Diğerleri
8502.11.80.90.00Diğerleri
8502.12.00.23.00Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler
8502.13.20.90.00Diğerleri
8502.13.40.90.00Diğerleri
8502.20.40.30.00Çıkış gücü 100 kVA. olanlar
8504.21.00.00.00Gücü 650 kVA.yı geçmeyenler
8504.22.10.00.00Gücü 650 kVA.yı geçen fakat 1600 kVA.yı geçmeyenler
8504.22.90.10.0035 000 volt ve 2000 kVA.dan az olanlar
8504.22.90.20.0035 000 volt ve 2000 kVA.yı geçen fakat 10 000 kVA.yı geçmeyenler
8504.22.90.90.00Diğerleri
8504.23.00.00.11Gücü 10000 kVA.yı geçen fakat 50 000 kVA.yı geçmeyenler
8504.23.00.00.19Diğerleri
8504.31.21.00.00Gerilim transformatörler
8504.31.80.90.19Diğerleri
8504.32,00.80.00Diğerleri
8504.33.00.00.00Gücü 16 kVA.yı geçen fakat 500 kVA,yı geçmeyenler
8504.34.00.00.00Gücü 500 kVA.yı geçenler
8504.40.90.90.11Kesintisiz güç kaynakları
8504.40.90.90.19Diğerleri
8507.10.20.00.12Ağırlığı 5 kg.ı geçenler
8514.10.10.00.00Ekmekçilik, pastacılık ve bisküvicilikte kullanılan ocak ve fırınlar
8514.20.10.00.12Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar
8515.80.90.90.00Diğerleri

Özelge:Hastanede Ücretli Olarak Çalışan Doktorların Mesai Saatleri Dışında İşyeri Kiralayarak Bu İşyerlerinde Kendi Nam Ve Hesabına Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunmaları Hakkında..

14.01.2009

B.07.1.GİB.0.02.29/2928-236-223

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Hastanede Ücretli Olarak Çalışan Doktorların Mesai Saatleri Dışında İşyeri Kiralayarak Bu İşyerlerinde Kendi Nam Ve Hesabına Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunmaları Hakkında..
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu