Defter Tutmak Zorunda Olmayan Çiftçilerden Almış Olunan Ürünler Karşılığında Verilen Ürün Bedellerinin Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Olup Olmadığı Konusundakonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Defter Tutmak Zorunda Olmayan Çiftçilerden Almış Olunan Ürünler Karşılığında Verilen Ürün Bedellerinin Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Olup Olmadığı Konusunda 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI   : B.07.1.GİB.0.02.29/2935-257                                                                              

KONU :

………………………….. A.Ş.

…………….

…………

İLGİ   : ……………. tarihli dilekçeniz

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, bakliyat ticareti işi ile iştigal ettiğiniz, çiftçilerden almış olduğunuz bakliyat karşılığında müstahsil makbuzu düzenlediğiniz ve ticaret borsalarından geçirerek satın aldığınız, defter tutmak zorunda olmayan çiftçilerden almış olduğunuz bakliyatlar karşılığında verdiğiniz ürün bedellerinin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı konusunda tereddüte düştüğünüzden bahisle Başkanlığımız görüşüne başvurduğunuz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile Bakanlığımıza, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden yayımlanan 320, 323, 324, 332 ve 337 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu ve uygulamaya ilişkin esasları açıklanmıştır. Söz konusu tebliğlerde; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye’de mukim olmayan yabancılar hariç) mal ve hizmet bedeli olarak yapacakları 8.000 YTL üzerindeki tahsilat ve ödemelerin Bankalar, Özel Finans Kurumları (Katılım Bankaları) ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınarak yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu tebliğlerde defter tutmak zorunda olmayan çiftçiler ismen zikredilmiş olsa da, yukarıdaki tebliğlerde sayılanların defter tutmak zorunda olmayan çiftçilerle yapacakları ticari işlemlerde tahsilat ve ödemelerini tevsik zorunluluğu kapsamında yerine getirmeleri gerekmektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, şirketiniz tarafından defter tutmak zorunda olmayan çiftçilerden müstahsil makbuzu ile 8.000 YTL üzerinde gerçekleştireceğiniz zirai ürün alımlarındaki ödemelerin, anılan tebliğlerde belirtilen kurumlar aracı kılınarak yerine getirilmesi ve bu ödemelerin söz konusu kurumlarca düzenlenecek belgelerle tevsik zorunluluğu kapsamında mütalaa edilmesi icap etmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Başkan a.

Özelge:Defter Tutmak Zorunda Olmayan Çiftçilerden Almış Olunan Ürünler Karşılığında Verilen Ürün Bedellerinin Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Olup Olmadığı Konusunda

10.11.2008

B.07.1.GİB.0.02.29/2935-257-119-108279

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Defter Tutmak Zorunda Olmayan Çiftçilerden Almış Olunan Ürünler Karşılığında Verilen Ürün Bedellerinin Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Olup Olmadığı Konusunda
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu