Araç Yıkama Faaliyeti Nedeniyle Basit Usulde Mükellefiyet Tesisi Talebi Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.45.15.01-120[40.01.10]-117

16/10/2012

Konu

:

Basit usulde vergilendirme talebi

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan dedenizin 08.06.2005 tarihinde vefat etmesi üzerine varislerden biri olmanız nedeniyle resen gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyetinizin tesis edildiği belirtilerek, şu an araç yıkama faaliyetine başlayacak olmanız nedeniyle basit usulde mükellef olup olamayacağınız hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

             6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesine eklenen fıkrada; “Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellefler ile basit usulün şartlarını kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönemezler. Bu hüküm, işin eş veya çocuklara devri halinde de uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

            Öte yandan 6322 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 81 inci madde de; 46 ncı maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan şartların tespitine 1/1/2012 tarihinden itibaren başlanacağı hüküm altına alınmıştır.

            Konuyla ilgili açıklamaların yer aldığı 283 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; gerçek usulde vergilendirilenler ile basit usulün şartlarını kaybeden mükelleflerin, işin terk edilmesi veya eş ve/veya çocuklara devredilmesi hallerinde ilgisine göre terk veya devir tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönmelerinin mümkün olmadığı, gerçek usulde vergilendirildiği veya vergilendirilmesi gerektiği faaliyetini 1/1/2012 tarihinden önce terk eden mükellefler için iki yıllık sürenin hesaplanmasına 1/1/2012 tarihinden itibaren başlanacağı ifade edilmiştir.

            Buna göre yeni başlayacağınız araç yıkama faaliyeti nedeniyle basit usulde mükellefiyet tesisi talebinizle ilgili olarak, 6322 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler uyarınca gerçek usulde vergilendirilmeniz gerekmekle birlikte, 08.06.2005 – 18.08.2005 tarihleri arasındaki mükellefiyetiniz, veraseten intikal dolayısıyla zorunlu bir ortaklık olarak tesis edildiğinden Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı şartları topluca taşımak kaydıyla basit usulde vergilendirilmeniz mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Araç Yıkama Faaliyeti Nedeniyle Basit Usulde Mükellefiyet Tesisi Talebi Hk.

16.10.2012

B.07.1.GİB.4.45.15.01-120[40.01.10]-117

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Araç Yıkama Faaliyeti Nedeniyle Basit Usulde Mükellefiyet Tesisi Talebi Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu