Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Firmanın Yurtiçi Ve Serbest Bölgeden Yaptığı Alım-satımların Ba-bs Formunda Bildirimi Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Firmanın Yurtiçi Ve Serbest Bölgeden Yaptığı Alım-satımların Ba-bs Formunda Bildirimi Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KAHRAMANMARAŞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.46.15.01-VUK-3-23

05/12/2011

Konu

:

Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Firmanın Yurtiçi ve Serbest Bölgeden Yaptığı Alım-Satımların Ba-Bs Formunda Bildirimi

            İlgi de kayıtlı özelge talep formunda; Türkiye’de yerleşik merkeziniz ve … Serbest Bölgede şubenizin bulunduğunu, merkezden ve şubeden yapılan satışların yurt içinde yerleşik aynı firmaya olabildiğini, sözkonusu satışların Bs formunda ve alıcı için Ba formunda nasıl gösterilmesi gerektiği hakkında tereddüte düştüğünüzü, Bs formu düzenlenirken serbest bölgeden ve Türkiye’den yapılan satışların tek satırda birleştirilmesinden dolayı Bs ve Ba formları arasında tutarsızlık görüldüğünü, oysa serbest bölgeyi bir satırda, Türkiye’den yapılan satışı da yurtiçi satış olarak ayrı bir satırda göstermeniz halinde bir problemin olmayacağı görüşünde olduğunuzu belirterek, konu hakkında Başkanlığımız görüşünün belirtilmesi istenilmektedir.

              213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş olup, 04/02/2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “I-Kapsam” başlıklı bölümünün ‘Yükümlülük Kapsamındaki Mükellefler’ başlıklı kısmında ; “Bilindiği üzere, belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirme yükümlülüğü, bilanço esasına göre defter tutan mükellefleri kapsamaktadır.” hükmüne yer verildikten sonra aynı bölümün 1.1.3 numaralı kısmında;  “Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin de Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu bildirimler, bu mükelleflerin kanuni merkezleri tarafından, merkez ve şube bilgileri birleştirilerek verilecektir. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olup, münhasıran serbest bölgede şubesi veya temsilciliği bulunan mükellefler, bildirim formlarında merkez bilgilerini dikkate almaksızın yalnızca serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını bildireceklerdir.” açıklaması yer almakta olup, 1.1.5 numaralı kısmında ; “Birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin bildirim formlarının merkez tarafından şube ve merkez bilgileri birleştirmek suretiyle verilmesi gerektiği”,

              Aynı Tebliğin 3.2.2 numaralı kısmında; “Ayrıca serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içine yaptıkları satış işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacağı”, 3.2.3. numaralı kısmında ise; “Bir kişi veya kurumun birden fazla şubesinden yapılan mal ve /veya hizmet alımları, muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile, birleştirilerek Ba bildirim formunda tek satır olarak gösterilebileceği, aynı şekilde bir kişi veya kurumun birden fazla şubesine yapılan mal ve/veya hizmet satışları da birleştirilerek Bs bildirim formunda tek satır olarak gösterilebileceği” açıklamalarına yer verilmiştir.

         Yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca; … Serbest Bölgede bulunan şubeniz ile Türkiyede yerleşik merkezinizde sürdürülen faaliyetinizden dolayı Ba-Bs bildirim formu verme yükümlülüğünüz bulunmakta olup, söz konusu bildirim formlarının kanuni merkeziniz tarafından, merkez ve serbest bölgedeki şube bilgilerinizin birleştirilerek verilmesi gerekmektedir.

            Diğer taraftan,  işletmenizin hem merkezinden hem şubesinden mal alan mükelleflerin ise alışlarını birleştirerek Ba bildirim formunda tek satır olarak göstermeleri ve bahse konu alışlara ilişkin satırın “Ülkesi” sütununda “Türkiye-Serbest Bölge (Ba-Bs’de kullanılan)”  seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir.

          Bilgilerinizi rica ederim.

Yukarıda yer verilen Özelgede belirtilen merkez ve serbest bölgedeki şubelerden yapılan faaliyetlerin Ba-Bs bildirim formlarında gösterilmesine ilişkin olarak 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapan 08/09/2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile açıklamalar yapılmıştır. 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Firmanın Yurtiçi Ve Serbest Bölgeden Yaptığı Alım-satımların Ba-bs Formunda Bildirimi Hk.

05.12.2011

B.07.1.GİB.4.46.15.01-VUK-3-23

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Firmanın Yurtiçi Ve Serbest Bölgeden Yaptığı Alım-satımların Ba-bs Formunda Bildirimi Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Firmanın Yurtiçi Ve Serbest Bölgeden Yaptığı Alım-satımların Ba-bs Formunda Bildirimi Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Firmanın Yurtiçi Ve Serbest Bölgeden Yaptığı Alım-satımların Ba-bs Formunda Bildirimi Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–1082

24/07/2013

Konu

:

Serbest bölgede faaliyette bulunan firmanın yurtiçi ve serbest bölgeden yaptığı alım-satımların Ba-Bs formunda bildirimi.

           İlgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçelerinizde, yurt dışındaki … firmasının Türkiye’deki … .ne kumaş siparişi verdiği ve bedelini doğrudan ödediği, kumaşların … . tarafından dahilde işleme izin belgesi kapsamında üretilerek yurt dışı edilmek üzere serbest bölgedeki şirketinize bedeli tahsil edilmemek üzere ihraç edildiği, diğer taraftan … firmasının Türkiye’deki … ile kumaşların kesilip verilen modellerde dikilmesi için anlaşma yaptığı, … ‘in anlaşma kapsamında bu kumaşları konfeksiyon yapmak üzere 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği kapsamında geçici kabul ile şirketinizden ithal ettiği, … ‘in talimat doğrultusunda ürettiği mamüllerin ihracatını gerçekleştirerek işçilik bedelini … firmasından tahsil ettiği ve geçici kabul kapsamında yatırılan teminatın çözülerek ithalat dosyasının kapatıldığı, kumaşı satın alan firma … olmakla birlikte üretici firma olan … nin şirketiniz adına bedeli tahsil edilmemek üzere fatura düzenlediği, gümrük işlemlerinde ise … .’nin ihracatçı, şirketinizin ithalatçı olarak işlem gördüğü aynı şekilde kumaşın … firmasına satışında bedeli tahsil edilmemek üzere fatura düzenleyen şirketinizin ihracatçı, … in ise ithalatçı firma olduğu, firmalar arasında ödemeye ilişkin herhangi bir nakit hareketi olmadığı, düzenlenen faturaların mahsuplaşma sureti ile hesapların kapatılması amacını taşıdığı belirtilerek, serbest bölgede faaliyet gösteren firmanızın Ba ve Bs bildirim formlarında hangi şirketleri beyan edeceği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 148, 149 ve mükerrer 257’nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş olup, 04/02/2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 396 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “I-Kapsam” başlıklı bölümünün ‘Yükümlülük Kapsamındaki Mükellefler’ başlıklı kısmında ; “Bilindiği üzere, belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirme yükümlülüğü, bilanço esasına göre defter tutan mükellefleri kapsamaktadır.” hükmüne yer verildikten sonra aynı bölümün 1.1.3 numaralı kısmında;  “Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin de Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu bildirimler, bu mükelleflerin kanuni merkezleri tarafından, merkez ve şube bilgileri birleştirilerek verilecektir. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olup, münhasıran serbest bölgede şubesi veya temsilciliği bulunan mükellefler, bildirim formlarında merkez bilgilerini dikkate almaksızın yalnızca serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını bildireceklerdir.” açıklamasına yer verilmiştir.

              Diğer taraftan, 418 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 4/2/2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 396 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişikliğe gidilerek Tebliğin 3.2.2 numaralı kısmı; “İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde gümrük giriş beyannamesinin kapanış tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.

            Ayrıca serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içiyle yaptıkları alış-satış işlemlerinin bildirilmesinde; gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmesi hallerinde bu beyannamelerin kapanma tarihleri ve tutarları, gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmemesi durumlarında ise serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır.

            …”  şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

         396 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3.2.3. numaralı bölümünde; “Bir kişi veya kurumun birden fazla şubesinden yapılan mal ve /veya hizmet alımları, muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile, birleştirilerek Ba bildirim formunda tek satır olarak gösterilecektir. Aynı şekilde, bir kişi veya kurumun birden fazla şubesine yapılan mal ve/veya hizmet satışları da birleştirilerek, Bs bildirim formunda tek satır olarak gösterilecektir.” açıklaması yer almakta olup, bahse konu bölüme 418 Sıra No’lu Tebliğ ile “Diğer taraftan, serbest bölgelerden yapılan mal ve/veya hizmet alım-satım işlemlerinin bildirilmesinde; serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin Türkiye’deki merkez veya şubelerinden de alım-satım yapılması hallerinde, Türkiye’den yapılan alım-satım işlemleri ile serbest bölgedeki şubeden yapılan alım-satım işlemleri ayrı satırlar şeklinde bildirilecektir. Bu kapsamda yapılan bildirimlerde serbest bölgelerden yapılan alım-satım işlemlerinin bildirildiği satırların ülke kodu kısmında “Serbest Bölge” ifadesinin seçilmesi gerekmektedir.” açıklaması eklenmiştir.

            Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında; Ba-Bs formlarının en önemli özelliklerinden biri, bu formların ekonomideki aktörler arasındaki mal ve hizmet hareketlerini izlemek ve kontrol etmek imkanı sağlamasıdır. Bu yolla bir mükellefin mal ve hizmet alım/satım zinciri içerisindeki tüm mükellefler tespit edilebilmektedir. Dolayısıyla, ekonomik aktörler arasındaki mal ve hizmet hareketlerinin tespit edilebilmesi için ihracat-ithalat ya da serbest bölgede gerçekleşen işleme konu olarak düzenlenen belgelerin 396 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilmesi gerekmektedir.

            Buna göre, kurumunuz tarafından … ‘nden ithal edilen malların şirketinizin Ba bildirim formuna, … şirketine ihraç edilen malların ise şirketinizin Bs bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Firmanın Yurtiçi Ve Serbest Bölgeden Yaptığı Alım-satımların Ba-bs Formunda Bildirimi Hk.

24.07.2013

11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–1082

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Firmanın Yurtiçi Ve Serbest Bölgeden Yaptığı Alım-satımların Ba-bs Formunda Bildirimi Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top