Tamir Etmek Amacıyla İş Yerine Taşınan Araçlar İçin Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesine Gerek Bulunmadığı, Ücret Karşılığı Taşıma Yapanların Taşıma İrsaliyesi Düzenlemesi Gerektiği Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Tamir Etmek Amacıyla İş Yerine Taşınan Araçlar İçin Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesine Gerek Bulunmadığı, Ücret Karşılığı Taşıma Yapanların Taşıma İrsaliyesi Düzenlemesi Gerektiği Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.240-19

19/04/2011

Konu

:

Tamir etmek amacıyla iş yerine taşınan araçlar için taşıma veya sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz ve müşterilerinize daha iyi hizmet vermek amacı ile müşteri araçlarını plazanıza kendi araçlarınızla taşıyarak tamir ettiğinizden bahisle bu taşıma esnasında sevk irsaliyesi veya taşıma irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda  Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230’uncu maddesinin 5 numaralı bendi uyarınca satılan malların alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurması şarttır.

Anılan madde hükmünden de anlaşılacağı üzere sevk irsaliyesi; ticari mal hareketinin izlenmesi için düzenlenen bir belgedir. Dolayısıyla, müşterilerinize ait araçların tamir etmek için plazanıza taşınması esnasında satılan veya satışa sunulan bir mal hareketinden söz etmeye imkan bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu araçların bakım veya onarım için plazanıza taşınması sırasında sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, anılanl Kanunun 240’ıncı maddesinin A) bendinde, “Taşıma irsaliyeleri: Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzel kişiler naklettikleri eşya için, 209’uncu maddede yazılı bilgilerle, sürücünün ad ve soyadı ve aracın plaka numarasını ihtiva eden ve seri ve sıra numarası dahilinde teselsül eden irsaliye kullanmak zorundadırlar. Bu irsaliyenin bir nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı taşıyan aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir ve bir nüshası da taşımayı yapan nezdinde saklanır. Bu bent hükmü nakliye komisyoncuları ile acenteleri de kapsar.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzel kişilerin, naklettikleri eşya için taşıma irsaliyesi düzenlemesi; irsaliyelerde malın cinsi, miktarı, nereye ve kime gönderildiği, alınan nakliye ücreti, kim tarafından tevdi edildiği bilgilerine yer verilmesi gerekir.

Bu itibarla, tarafınızca söz konusu araçların tamir edilmek maksadıyla plazanıza taşınması sırasında, taşıma işi için ayrı bir ücret tahsil etmemeniz şartıyla taşıma irsaliyesi düzenlemenize gerek bulunmamaktadır.  

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tamir Etmek Amacıyla İş Yerine Taşınan Araçlar İçin Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesine Gerek Bulunmadığı, Ücret Karşılığı Taşıma Yapanların Taşıma İrsaliyesi Düzenlemesi Gerektiği Hk.

19.04.2011

B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.240-19

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Tamir Etmek Amacıyla İş Yerine Taşınan Araçlar İçin Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesine Gerek Bulunmadığı, Ücret Karşılığı Taşıma Yapanların Taşıma İrsaliyesi Düzenlemesi Gerektiği Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu