Halk Otobüsü İşletmeciliği Faaliyetinde Bulunan Mükellefin Amortismana Tabi Otobüsünü Satması Durumunda, Bu Satıştan Elde Edilen Tutarın Defter Tutma Hadlerinde Dikkate Alınmayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01.14-2239

23/07/2012

Konu

:

Defter tutma hadleri

            İlgi özelge talep formunda, halk otobüsü işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuz otobüsünüzü sattığınızı belirterek, bu satıştan elde edilen tutarın defter tutma hadlerinde dikkate alınıp alınmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 176 ve izleyen maddelerinde defter tutma ile ilgili hükümlere yer verilmiş ve “Tüccar Sınıfları” başlıklı 176’ncı maddesinde;Tüccarlar, defter tutmak bakımından iki sınıfa ayrılır:

            I’ inci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre;

            II’nci sınıf tüccarlar, işletme hesabı esasına göre;

            defter tutarlar.” hükmü yer almıştır.

            Defter tutma bakımından kimlerin I’inci sınıfa dahil olacağı hususu Kanun’un 177’nci maddesinde 6 bent halinde, kimlerin II’nci sınıfa dahil olacağı hususu ise aynı Kanun’un 178’inci maddesinde 2 bent halinde sayılmak suretiyle belirtilmiştir.

            Diğer taraftan, aynı kanunun 179’uncu maddesinde, iş hacmi bakımından I’inci sınıfa dahil olan tüccarların durumları maddede belirtilen şartlara uyduğu takdirde, bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak II’nci sınıfa geçebilecekleri,

            180’inci maddesinde de, iş hacmi bakımından II’nci sınıfa dahil tüccarların durumları maddede yazılı şartlara uyduğu takdirde bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I’inci sınıfa geçebilecekleri, hükme bağlanmıştır.

            Bu itibarla, satışa konu edilen otobüs amortismana tabi iktisadi kıymet olduğundan, bu satıştan elde edilen hasılatın defter tutma hadlerinin tespitinde dikkate alınmaması gerekmektedir. Müteakip yılda tutulacak defterin tayininde ise söz konusu faaliyetinizden elde edilen hizmet bedellerinin toplamının Vergi Usul Kanunu’nun 177’nci maddesinde yer alan hadlerle kıyaslanması suretiyle defter tutma ve sınıf değiştirme durumunuzun tespit edilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Halk Otobüsü İşletmeciliği Faaliyetinde Bulunan Mükellefin Amortismana Tabi Otobüsünü Satması Durumunda, Bu Satıştan Elde Edilen Tutarın Defter Tutma Hadlerinde Dikkate Alınmayacağı Hk.

23.07.2012

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01.14-2239

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Halk Otobüsü İşletmeciliği Faaliyetinde Bulunan Mükellefin Amortismana Tabi Otobüsünü Satması Durumunda, Bu Satıştan Elde Edilen Tutarın Defter Tutma Hadlerinde Dikkate Alınmayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu