Avrupa Birliği Destekli Projelerde Alınan Tercümanlık Hizmeti Bedelleri Üzerinden Gvk Geçici 84? Üncü Maddesi Uyarınca Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Avrupa Birliği Destekli Projelerde Alınan Tercümanlık Hizmeti Bedelleri Üzerinden Gvk Geçici 84? Üncü Maddesi Uyarınca Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

84098128-120[Geç.84-2017/1]-126172

14.11.2017

Konu

:

Avrupa Birliği destekli projelerde alınan tercümanlık hizmeti bedelleri üzerinden GVK Geçici 84 üncü maddesi uyarınca tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.

     

İlgi

:

29/09/2017 tarihli ve 16 sayılı yazı ve eki özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Avrupa Birliği tarafından desteklenen hibe projeler kapsamında Üniversitenize tercümanlık hizmeti verecek serbest meslek erbabına yapılacak ödemeler üzerinden, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 84 üncü maddesi uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde, “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır…” denilmiş, 66’ncı maddesinde de “Serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez…” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin maddede bentler halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaları gerektiği hüküm altına alınmış olup, maddenin 2/b alt bendine göre serbest meslek kazancı kapsamına giren ödemelerden sorumlularca % 20 (2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre) nispetinde gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekeceği belirtilmiştir.

Aynı Kanunun geçici 84 üncü maddesinde de, Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı sağlanan hibeler, özel bir fon hesabında tutulur ve gelir olarak dikkate alınmaz. Söz konusu hibelerle gerçekleştirilecek projelere ilişkin olarak bu fondan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ve maliyet olarak dikkate alınmaz. Proje sonunda herhangi bir şekilde harcanmayan ve iade edilmeyen tutarın kalması halinde bu tutar gelir kaydedilir.

Birinci fıkra çerçevesinde sağlanan hibelerle finanse edilen yıllara sâri inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler üzerinden ve yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden, fon hesabından yapılan harcama tutarları ile sınırlı olmak üzere, 94’üncü maddenin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 30’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca vergi kesintisi yapılmaz.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı sağlanan hibelerle finanse edilen tercümanlık hizmeti dolayısıyla fon hesabından serbest meslek erbaplarına yapılan ödemelerden, Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 84 üncü madde uyarınca gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Avrupa Birliği Destekli Projelerde Alınan Tercümanlık Hizmeti Bedelleri Üzerinden Gvk Geçici 84? Üncü Maddesi Uyarınca Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

01.12.2017

B.07.1.GİB.4.35.16.01-120[Geç.84-2017/1]-126172

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Avrupa Birliği Destekli Projelerde Alınan Tercümanlık Hizmeti Bedelleri Üzerinden Gvk Geçici 84? Üncü Maddesi Uyarınca Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu