Seracılık Faaliyeti İle İştigal Eden Ve Mükellef Olmayan Üreticiden Sebze Meyve Alım-satım İşi Yapmak İsteyen Mükellefin Müstahsil Makbuzu Düzenlemesi Gerektiği Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-MUKTEZA 10-31

17/03/2011

Konu

:

MÜSTAHSİL MAKBUZU

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, …………….. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ………………… vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz;  seracılık faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, üreticiden sebze meyve alım-satım işi yapmak istediğiniz belirtilerek belge düzeni ve vergisel yükümlülükler hakkında bilgi istediğiniz anlaşılmıştır.

Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin, birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazancı basit usulde tespit olunan tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere ve vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermeleri ve bunların da fatura istemeleri gerekmektedir.

Mezkur Kanunun 235 inci maddesine göre birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha müstahsil makbuzu tanzim etmek, bunlardan birini imzalayarak çiftçiye vermek, diğerini de ona imzalatarak almak mecburiyetleri bulunmaktadır.

Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde, kimlerin vergi tevkifatı yapmakla yükümlü oldukları sayılmış, 11 numaralı bendinde de çiftçilerden satın alınan zirai ürünlerin alış bedeli üzerinden bu çiftçilerin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu tevkifat oranları Bakanlar Kurulunun 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Kararı ile 1/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hayvanlar ve bunların ürünleri ile kara ve su avcılığı ürünleri için % 2, diğer zirai ürünler için ise % 4, ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan hayvan ve hayvansal ürünlerde % 1, diğer zirai ürünlerde ise % 2 olarak belirlenmiştir.

Bu hükümler çerçevesinde, söz konusu ürünlerin, hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilen üreticilerden alınması halinde müstahsil makbuzu düzenlenmesi; bu ürünlerin bedelleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94/11 nci maddesi uyarınca vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Söz konusu ürünlerin gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerden alınması halinde ise, bu çiftçiler tarafından şirketiniz adına fatura düzenlenmesi gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.         

Vergi Dairesi Başkanı V.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Seracılık Faaliyeti İle İştigal Eden Ve Mükellef Olmayan Üreticiden Sebze Meyve Alım-satım İşi Yapmak İsteyen Mükellefin Müstahsil Makbuzu Düzenlemesi Gerektiği Hk.

17.03.2011

B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-MUKTEZA 10-31

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Seracılık Faaliyeti İle İştigal Eden Ve Mükellef Olmayan Üreticiden Sebze Meyve Alım-satım İşi Yapmak İsteyen Mükellefin Müstahsil Makbuzu Düzenlemesi Gerektiği Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu