Tasfiye Halindeki Kollektif Şirket Ortaklarının Tasfiye Süresi Boyunca Geçici Vergi Beyannamesi Verip Vermeyeceği Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Tasfiye Halindeki Kollektif Şirket Ortaklarının Tasfiye Süresi Boyunca Geçici Vergi Beyannamesi Verip Vermeyeceği Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

93767041-120.01.02.12[120-2012/4]-239

22/11/2012

Konu

:

Tasfiye halindeki koll.şti.ortaklarının geçici vergi beyanı

            İlgide kayıtlı özelge talebiniz ile, 26.12.2006 tarihinde tasfiyeye giren 5 ortaklı Kolektif Şirketinizin başka bir ticari faaliyeti olmayan ortaklarının tasfiye süreci boyunca Geçici Vergi Beyannamesi verip vermeyeceği hususunda bilgi istenilmektedir.

             Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ticari Kazancın Tarifi” başlıklı 37’nci maddesinde; “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.

            …

            Kollektif ortaklıklarda ortakların, adi veya eshamlı komandit ortaklıklarda komandite ortakların ortaklık karından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç hükmündedir.” hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun “Geçici Vergi” başlıklı Mükerrer 120 nci maddesinde ise; ” Ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre (indirim ve istisnalar ile Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri de dikkate alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin üçer aylık kazançları (42 nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar hariç) üzerinden, 103 üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi öderler.

            …

            İşin bırakılması halinde, işin bırakıldığı dönemi izleyen dönemlerde geçici vergi ödenmez.”hükmü yer almıştır.

             Konu ile ilgili olarak yayımlanan 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 1.1.3. bölümünde; “Adi ortaklıklar ve kollektif şirketler ile adi komandit şirketler ortaklık olarak gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmadıklarından geçici vergi mükellefi de değildirler. Ancak, adi ortaklıklar ile kollektif şirketlerde ortakların, komandit şirketlerde komandite ortakların şirketten aldıkları kazançlar, şahsi ticari veya mesleki kazanç sayıldığından geçici verginin konusuna girmektedir.”,

             2.3.14. bölümünde;” İşe başlama, işi bırakma veya hesap döneminin değişmesi gibi üç aydan kısa olan vergilendirme dönemlerinde;

            …

            -İşi bırakma veya tasfiye hallerinde işin bırakıldığı veya tasfiyeye girildiği tarihe kadar olan süre,

            …

            ayrı bir vergilendirme dönemi sayılacaktır.”,

            “4.10. İşi Bırakan veya Tasfiyeye Giren Mükellefler” başlıklı bölümünde ise;

            “57. Bilindiği üzere kurumlar, yetkili organlarının veya mahkemelerin kararı ile tasfiye edilirler. Kurum yetkili organınca tasfiyeye karar verilmesi halinde tasfiyenin Ticaret Siciline tescil edilmesi gerekir. Bu şekilde tasfiyeye giren kurumlar, Ticaret Sicili Memurluğundan alacakları tasfiyeye girildiğinin tescil edildiğini belirten bir belgeyi, mahkeme kararıyla tasfiyeye giren kurumlar ise mahkemeden alacakları tasfiyeye girildiğini belirten kararı tasfiyeye giriş bilançosu ile birlikte bağlı bulundukları vergi dairesine ibraz edeceklerdir. Kurumlar, tasfiyeye girdikleri tarihi ihtiva eden geçici vergi dönem kazançları üzerinden geçici vergi ödeyecekler, bu dönemden sonra geçici vergi beyannamesi vermeyeceklerdir.

             58. Tasfiye döneminde, şirket varlıklarının paraya çevrilmesi, alacaklarının tahsili, borçların ödenmesi ve artan kısmın paylaşılması esastır. Bu nedenle, tasfiyeye giren kurumlar, tasfiye döneminde geçici vergi ödemeyeceklerdir. Bununla birlikte, kurumlar tasfiye ile ilgili faaliyetleri dışında ticari faaliyette bulunmaları veya tasfiyeden vazgeçmeleri halinde, bu tarihten itibaren geçici vergi mükellefiyeti doğacaktır….”

            denilmektedir.

            Buna göre, Kolektif Şirket ortaklarının gelir vergisi mükellefiyet kaydı şirketin tasfiyesi sonuçlandırılıncaya kadar devam ettiğinden, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120 nci maddesine göre ortakların geçici vergi beyannamesi vermesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tasfiye Halindeki Kollektif Şirket Ortaklarının Tasfiye Süresi Boyunca Geçici Vergi Beyannamesi Verip Vermeyeceği Hk.

22.11.2012

93767041-120.01.02.12[120-2012/4]-239

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Tasfiye Halindeki Kollektif Şirket Ortaklarının Tasfiye Süresi Boyunca Geçici Vergi Beyannamesi Verip Vermeyeceği Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu