Bilanço Esasına Göre Defter Tutmakta İken İşini Terk Edip Yeniden İşe Başlanılması Halinde Defter Tutma Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ŞANLIURFA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

Sayı

:

64958909-213-14

10/04/2013

Konu

:

Bilanço Esasına Göre Defter Tutmakta İken İşini Terk Edip Yeniden İşe Başlanılması Halinde Defter Tutma

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numarasında nakliyecilik faaliyetinden dolayı kayıtlı mükellef olduğunuz, 2012 yılında bilanço esasına göre defter tuttuğunuz, Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinde belirtilen hadleri aştığınızdan dolayı 2013 yılında kullanacağınız defterleri de …/12/2012 tarihinde bilanço esasına göre tasdik ettirdiğiniz, …/12/2012 tarihinde adınıza kayıtlı aracı satarak işi terk ettiğiniz ancak …/01/2013 tarihinde almış olduğunuz ticari araçtan dolayı mükellefiyetinizin yeniden tesis edildiği belirtilerek 2013 yılı için hangi defteri tutmanız gerektiği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 161 inci maddesinde, “Vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesi işi bırakmayı ifade eder. İşlerin herhangi bir sebep yüzünden geçici bir süre için durdurulması işi bırakma sayılmaz.” hükmü yer almaktadır.

            Diğer taraftan, mezkûr Kanunun işe başlamayı bildirme başlıklı 153 üncü maddesinde, işe başlayan mükelleflerin durumu vergi dairesine bildirme mecburiyetinde oldukları, 178 inci maddenin son fıkrasında ise, yeniden işe başlayan tüccarların yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar II nci sınıf tüccar olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır.

            Bu hükümlere göre, yeniden işe başlayan mükelleflerin işletme hesabı esasına göre defter tutmaları mümkün bulunmaktadır.

            Ancak, bilanço esasına göre defter tutmaktayken faaliyetin terk edilmesi, akabinde kısa bir süre içinde aynı faaliyete tekrar başlanılması işi bırakma ve yeniden işe başlama olarak değerlendirilemeyeceğinden bilanço esasına göre defter tutulmaya devam edilmesi gerekmektedir.

            Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, …/12/2012 tarihinde terk ettiğiniz işinize …/01/2013 tarihinde yeniden başladığınız dikkate alındığında, bilanço esasına göre göre defter tutmaya devam etmeniz gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Bilanço Esasına Göre Defter Tutmakta İken İşini Terk Edip Yeniden İşe Başlanılması Halinde Defter Tutma Hk.

10.04.2013

64958909-213-14

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Bilanço Esasına Göre Defter Tutmakta İken İşini Terk Edip Yeniden İşe Başlanılması Halinde Defter Tutma Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu