Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Yevmiye Defterinin Noterde Tasdik Edilmesinde 2560 Sayılı Kanun Kapsamında Noter Harcından Muaf Tutulması Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

96620903-140.02-98201

09.10.2018

Konu

:

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Noterde Yapılacak Defter Tasdikinde Harçtan Muaf Olup Olmadığı

İlgi

:

25/12/2017 tarihli özelge talep formu ve eki aynı tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz ve 2018 yılında tutmak zorunda olduğunuz yevmiye defterini noterde tasdik ettirmek istediğiniz belirtilerek, 2560 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince söz konusu tasdik işleminden noter harcı aranılıp aranılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

492 sayılı Harçlar Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasında, noter işlemlerinden bu Kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter harçlarına tabi olduğu belirtilmiş, Kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin “II–Maktu harçlar” başlıklı bölümünün 6728 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle değiştirilen 4 üncü maddesinde ise, “4. Defter tasdiki (kuruluş aşamasında yapılan tasdikler hariç)(2018 yılı için):

a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):

aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler (28,90 TL.)

bb) Serbest meslek kazanç defteri (35,90 TL.)

cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler (35,90 TL.)

b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:

100 sayfaya kadar (100 dahil) (9,30 TL.)

100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için (9,30 TL.)

Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 123 üncü maddesinde ise, “Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 2560 sayılı İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ), İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluş olduğu; 21 inci maddesinin (a) fıkrasında, İSKİ’nin görevleri için kullandığı taşınmaz malları, tesisleri, işlemleri ve faaliyetlerinin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükümlerine yer verilmiştir. Ayrıca aynı Kanunun ek 5 inci maddesinde, 2560 sayılı Kanunun diğer büyükşehir belediyelerinde de uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 2560 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a) fıkrası ile Ek 5 inci maddesi hükümlerine istinaden … Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün, 2560 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili yapacağı işlemlerden dolayı harca tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bu itibarla, 2560 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili yapacağı işlemler nedeniyle İdarenizin tutmak zorunda olduğu yevmiye defterinin noterde yapılacak tasdik işleminden, 2560 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a) fıkrası uyarınca harç aranılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Yevmiye Defterinin Noterde Tasdik Edilmesinde 2560 Sayılı Kanun Kapsamında Noter Harcından Muaf Tutulması Hk.

09.10.2018

96620903-140.02-98201

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Yevmiye Defterinin Noterde Tasdik Edilmesinde 2560 Sayılı Kanun Kapsamında Noter Harcından Muaf Tutulması Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu