Kdv İstisnası 13/a

Kdv İstisnası 13/a
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

73903997-130[13/a-2013/12]-2774

11/04/2014

Konu

:

… MAKİNA OTOMOTİV SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 2011 yılında … ile vagon işletme sözleşmesi imzalayarak vagon işletmek üzere …’dan 33 adet vagon aldığınızı, söz konusu vagonları alırken … Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınan … tarih ve … sayılı istisna belgesine istinaden katma değer vergisi ödemediğinizi, 2012 yılında da vagon yatırımlarının teşvik kapsamına alındığını ve söz konusu teşviklerden firmanızın faydalanamadığını belirterek, KDV istisnası ile alınan vagonların vagon teşvik kapsamına girebilmesi için yeni kuracağınız bir firmaya veya KDV muafiyeti olan bir firmaya bu vagonların satışına müsaade edilmesini veya yurt dışında faaliyet gösteren bir firmaya KDV’siz olarak satışına müsaade edilmesi hususunda bilgi verilmesi istenilmiştir.  

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

            – 11/a maddesinde; ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerin,

            – 13/a maddesinde; faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya (6111 Sayılı Kanunla değiştirilen ibare Yürürlük; 25.02.2011) çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetlerin,

            katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

           Aynı Kanununun 13/a maddesindeki istisna uygulamasının usul ve esasları 48, 107 ve 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde açıklanmıştır.

          Buna göre; Kanunun 13/a maddesi kapsamında KDV ödenmeksizin alınan vagonların teslimi, genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisine tabi bulunmakta olup, söz konusu vagonların tesliminde katma değer vergisi hesaplanacaktır. Ancak alıcının, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflerden olması ve KDV mevzuatındaki diğer şartları taşıması kaydıyla söz konusu vagonların tesliminde istisna uygulanması mümkün bulunmaktadır.

            Ayrıca, Kanunun 13/a maddesi kapsamında KDV ödenmeksizin alınan vagonların yürürlükteki ihracat hükümleri çerçevesinde yurt dışı edilmesi halinde bu vagonların teslimi ihracat istisnası kapsamında KDV den istisna tutulacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Kdv İstisnası 13/a

11.04.2014

73903997-130[13/a-2013/12]-2774

Top
Menu