Kapıdan Veya Mesafeli Sözleşme Düzenlenerek Yapılan Satışlarda İade İşlemlerinde Belge Düzeni Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kapıdan Veya Mesafeli Sözleşme Düzenlenerek Yapılan Satışlarda İade İşlemlerinde Belge Düzeni Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–1659

18/06/2014

Konu

:

Kapıdan veya Mesafeli Sözleşme Düzenlenerek Yapılan Satışlarda İade İşlemlerinde Belge Düzeni

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kurumunuzun internet üzerinden … ürünleri satışı işi ile iştigal ettiğini, 385 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4-Kapıdan veya Mesafeli Sözleşme Düzenlenerek Yapılan Satışlarda İade İşlemlerinde Belge Düzeni başlıklı bölümü ile alakalı olarak bazı hususlarda tereddüt hasıl olduğu belirtilerek,

            – Anılan Tebliğde belirtilen şekilde iade işlemi gerçekleştirilmesi halinde ayrıca gider pusulası düzenleyip düzenlemeyeceğiniz,

            – İlgili Tebliğde iade bölümünün faturanın alt kısmına açılacağının açıklandığı, iade kısmının faturanın arka sayfalarına açılmasının uygun olup olmayacağı,

            – İlgili Tebliğde satışı yapılan ürünlerin iade bölümünün yer alacağı bir faturanın düzenlenmesi ve en az iki örneğinin müşteriye malla beraber gönderilmesinin uygun görüldüğü ancak bir faturada ikiden fazla ürünün de olabileceği ve eğer bu ürünler belirli aralıklar halinde iade edilir ise müşteride iki nüsha fatura olacağı için ikinci veya üçüncü ürünün ne şekilde iade edileceği ve belge düzenleme işlemlerinin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği

            hususlarında Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde, “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.”,

            229 uncu maddesinde, “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”,

            234 üncü maddesinde, “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin:

            …Vergiden muaf esnafa;

            Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir.

            Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev’i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur.

            Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dâhilinde teselsül ettirilir.

            …”  hükümlerine yer verilmiştir.

            385 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Kapıdan veya Mesafeli Sözleşme Düzenlenerek Yapılan Satışlarda İade İşlemlerinde Belge Düzeni” başlıklı 4’üncü bölümünde;

            4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununun 8 inci maddesinde, işyeri, fuar, panayır gibi satış mekânları dışında önceden mutabakat olmaksızın tecrübe ve muayene koşullu satışlar kapıdan satış olarak tanımlanmıştır. Bu tür satışlarda tüketiciye yedi günlük tecrübe muayene süresi sonuna kadar malı kabul veya hiç bir gerekçe göstermeden reddetme hakkı tanınmıştır.

            Kanunun 9/A maddesinde ise mesafeli sözleşmeler; yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmeler olarak tarif edilmiştir.

            Bu tip satışlarda meydana gelebilecek iade işlemlerinde belge düzenine ilişkin çıkan sorunların giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

            …

            Bundan böyle, sadece kapıdan ve mesafeli sözleşmeler düzenlenerek yapılan satışlara ilişkin iade işlemleri için Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden iade bölümünün yer alacağı bir faturanın düzenlenmesi ve en az iki örneğinin müşteriye malla beraber gönderilmesi uygun görülmüştür.

            Söz konusu faturanın alt kısmına açılacak iade bölümünde;

            – Malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası

            – İade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar yer alacaktır.

            Bu şekilde düzenlenen fatura malla beraber müşteriye gönderildiğinde müşteri malı iade etmek isterse iadeye ilişkin bölümü dolduracak ve iki örnek olan faturanın bir örneğini mal ile birlikte malı satana geri gönderecek, bir örneği kendinde kalacaktır.”

            açıklamaları yer almaktadır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre;

            – Tüketiciler ile karşı karşıya gelinmeksizin gerçekleştirdiğiniz internet üzerinden satışlarınız kapıdan veya mesafeli sözleşme düzenlenerek yapılan satışlar olarak değerlendirileceği için anılan tebliğde yer alan açıklamalar çerçevesinde belge düzenlemeniz gerekmekte olup, iade kısmının faturanın arka sayfalarına açılması mümkün bulunmamaktadır.

            – Söz konusu tebliğde, kapıdan ve mesafeli sözleşmeler düzenlenerek yapılan satışlarda iade bölümünün yer alacağı bir faturanın düzenlenmesi ve en az iki örneğinin müşteriye malla beraber gönderilmesi uygun görüldüğü için tarafınızca ayrıca gider pusulası düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

            – İlgili tebliğde bu şekilde düzenlenen faturaların en az iki örneğinin malla beraber gönderilmesi gerektiği belirtildiğinden, müşteriye ikiden fazla nüsha göndermeniz de mümkün bulunmaktadır. Ancak, müşteriye gönderilmiş olan nüshaların yeterli sayıda olmaması durumunda müşterinin kendisinde kalan nüshayı fotokopi yoluyla çoğaltarak kullanması da mümkündür.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kapıdan Veya Mesafeli Sözleşme Düzenlenerek Yapılan Satışlarda İade İşlemlerinde Belge Düzeni Hk.

18.06.2014

11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–1659

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Kapıdan Veya Mesafeli Sözleşme Düzenlenerek Yapılan Satışlarda İade İşlemlerinde Belge Düzeni Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu