Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılan Aracın Motorunun Yenilenmesi Durumunda Motor Bedelinin Yanısıra Motorun Montajı İçin Yapılan Giderler Motor İçin Yapılan Müteferri Giderlerden Olduğu İçin, Toplam Değer Üzerinden (işçilik + Motor Bedeli Üzerinden) Amortkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılan Aracın Motorunun Yenilenmesi Durumunda Motor Bedelinin Yanısıra Motorun Montajı İçin Yapılan Giderler Motor İçin Yapılan Müteferri Giderlerden Olduğu İçin, Toplam Değer Üzerinden (işçilik + Motor Bedeli Üzerinden) Amort 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-932

08/03/2012

Konu

:

Amortisman.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda yolcu taşımacılığı faaliyetinde kullandığınız aracınızın motorunu komple yenileyeceğinizi, aracın yenileme bedelinin montaj işçiliği dahil  … TL (motor … TL, işçilik … TL) olduğunu, otobüsün motor, şanzıman gibi mekanik aksamına uygulanacak amortisman oranı ile ayrılacak amortismanın işçilik ve malzeme dahil bedel üzerinden mi ayrılacağı hususlarında görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

            – 262 nci maddesinde, maliyet bedelinin iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade ettiği,           

            – 313 üncü maddesinde, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göretespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil edeceği,

            – 315 inci maddesinde, mükelleflerin amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa edecekelri ve ilân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı

            hükümleri yer almaktadır.

            Anılan Kanunun 315 inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” tespit edilmiş ve bu oranlar ile faydalı ömürler 333, 339, 365, 389, 399 ve 406 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile açıklanmıştır.

           333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanununun Genel Tebliğinin ekinde yer alan listenin “taşıma araçları” başlıklı 6 ncı sırasının “otobüs, minibüs, midibüsler” başlıklı 6.2 bölümünde otobüslerin faydalı ömürlerin 5 yıl amortisman oranının % 20.00 olarak açıklanmıştır.

           Aktifte bulunan iktisadi kıymetin ilk iktisabı sırasında bulunmayan özelliklerin kazandırılması veya ilk iktisap sırasında bulunan özelliklerin geliştirilmesi için yapılan giderler değer artıran giderler olarak sayılmakta ve maliyete eklenen  bu giderlerin amortisman süreleri de iktisadi kıymetin kalan ömrüne göre belirlenmektedir.

             Öte yandan, iktisadi kıymetin ilk alındığı sıradaki beklenen ömrünü uzatmak amacıyla yapılan giderler aktifleştirildikleri yıldan başlayarak iktisadi kıymet için belirlenen oran ve süreye göre amortismana tabi tutulur.

            Bu durumda söz konusu aktifinizde kayıtlı otobüsün ilk iktisabında var olan motorun değiştirilmesi halinde yeni motor otobüsün ömrünü uzatmak amacıyla yapılan bir gider olduğundan, yeni motor bedeli alındığı hesap döneminden itibaren bu otobüs için belirlenen süre ve oranda amortismana tabi tutulur. Buna göre, otobüsünüze ait motorun 2010 yılında yeni modeliyle değiştirilmesi durumunda yeni motor bedeli 2010 yılından başlayarak otobüs için belirlenen oran ve sürede amortismana tabi tutulması  gerekmektedir.

            Bu nedenle taşımacılık faaliyetinde kullandığınız aracınızın motorunun yenilenmesi durumunda  motor bedelinin yanısıra motorun montajı için yapılan giderler motor için yapılan müteferri giderlerden olduğu için, toplam değer üzerinden (işçilik + motor bedeli üzerinden) amortisman ayrılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılan Aracın Motorunun Yenilenmesi Durumunda Motor Bedelinin Yanısıra Motorun Montajı İçin Yapılan Giderler Motor İçin Yapılan Müteferri Giderlerden Olduğu İçin, Toplam Değer Üzerinden (işçilik + Motor Bedeli Üzerinden) Amort

08.03.2012

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-932

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılan Aracın Motorunun Yenilenmesi Durumunda Motor Bedelinin Yanısıra Motorun Montajı İçin Yapılan Giderler Motor İçin Yapılan Müteferri Giderlerden Olduğu İçin, Toplam Değer Üzerinden (işçilik + Motor Bedeli Üzerinden) Amort
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu