3004.90.00.00.00 Gtip Numaralı Vajinal Jelin Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı

3004.90.00.00.00 Gtip Numaralı Vajinal Jelin Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

3004.90.00.00.00 Gtip Numaralı Vajinal Jelin Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.28-208

05/02/2015

Konu

:

3004.90.00.00.00 GTİP numaralı vajinal jelin   tesliminde uygulanacak KDV oranı

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 3004.90.00.00.00 GTİP numaralı PAP III ve PAP IIID tedavisinde kullanılan Selogyn- vajinal jel adlı tıbbi ürün için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bankasından izin onayı almakta olduğunuz belirtilerek, söz konusu ürünün ithali ve yurt içi tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

           

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 28 inci maddesi ile Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararnamenin 2012/2931 sayılı Karar ile değişik II sayılı listesinin “B” bölümünün 18 inci sırasında, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler, bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddeler yer almaktadır.

          

            TGTC’nin “3004.90.00.00.00 Diğerleri” GTİP No’sundan ithal edilenselogyn- vajinal jel  isimli ticari eşya;

            -Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürün (31.12.2007 tarihinden itibaren), bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin madde ve etkin madde üretiminde kullanılan hammadde (25.03.2012 tarihinden itibaren) mahiyetinde olması halinde, KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B” bölümünün 18 inci sırası kapsamında değerlendirilerek ithal veya teslimi %8 oranında,

            – Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürün, bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin madde ve etkin madde üretiminde kullanılan hammadde mahiyetinde olmaması halinde, KDV oranları ile ilgili I ve II sayılı listelerde yer almadığından, ithal veya teslimi genel oranda (%18),

            KDV’ye tabi bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:3004.90.00.00.00 Gtip Numaralı Vajinal Jelin Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı

05.02.2015

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.28-208

Top
Menu