Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı uzun süredir ortak bir çalışma içerisindeydiler. Gelir Vergisi Kanununa göre Vergi Dairesine verilmesi gereken "Muhtasar Beyanname" ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi"nin birleştirilmesi sonucunda "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi" oluşturulmuştur.

Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı uzun süredir ortak bir çalışma içerisindeydiler.

Gelir Vergisi Kanununa göre Vergi Dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” oluşturulmuştur.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi adı altında birleştirilmiş olan muhtasar beyanname ve prim hizmet bildirim bilgilerinin internet vergi dairesi üzerinden e-beyanname olarak verilmesi gerektiği daha önceden Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulmuştu.

Konuyla ilgili ilk düzenleme 2017 yılında yapılmış ve bazı illerde pilot olarak uygulanmaya başlandıktan sonra Türkiye genelinde de 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacağı tebliğ ile duyurulmuştu. Ancak bu defada 9 Şubat Pazar günkü Resmi Gazetede yayımlanan 7 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile pilot illerin (Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı, Bursa, Eskişehir ve Konya) dışındaki diğer illerde uygulama 01.03.2020 tarihine ertelenmiştir.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Pilot uygulamalar sırasında ortaya çıkan teknik ve yasal sorunlar çözüme kavuşturularak ilerlenmiş en son olarak da ücret gizliliğinin korunması amacıyla 122 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleriyle düzenleme yapılmıştı.

Bu düzenlemeye göre;

İsteyen mükelleflere/işverenlere, hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintileri ve sigorta primlerinin, ayrı bir Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderilmesine olanak sağlamıştır.

Sirkülerde yapılan düzenlemeye göre, sağlanan olanaktan yararlanmak isteyen mükellefler/işverenler;

• Ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintilerini ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını yeni oluşturulan 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edecekler,

• Ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri haricinde ilgili dönem içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile buna ilişkin tevkif ettikleri vergileri ise 1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan etmeye devam edeceklerdir.

Üç Aylık Muhtasar Beyanname Kaldırıldı mı?

Daha önce muhtasar beyannamelerini üç ayda bir ve­ren ve personel çalıştıran mükelleflere, Gelir Vergisi Kanununa istinaden, istihdam ettikleri personelin sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının beyanına ilişkin olarak düzenleyecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Be­yannamesini aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getiril­miştir. Bir başka deyişle, 1 seri no.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyan­namesi Genel Tebliğine göre personel çalıştıran işyerleri aylık olarak elektronik ortamda vermek zorundadırlar.

Muhtasar beyannamelerini üç ayda bir vermekle birlikte yanında herhangi bir şekilde personel istihdam etmeyen mükellefler ise yap­tıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bun­lardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile daha önceden beyan ettikleri gibi üçer aylık dönemler halinde yani Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 26 ıncı günü akşamına kadar vermeye aynen devam edeceklerdir.

Dönemi Beyan Süresi
Ocak-Mart Nisan ayında,
Nisan-Haziran Temmuz ayında,
Temmuz-Eylül Ekim ayında
Ekim-Aralık Ocak ayında (Takip Eden Yılın)

 

İşçiliklere ait kesintiler aylık olarak bildirilecek, ancak işçilik dışındaki ödemeler (Örneğin, kira, serbest meslek ödemesi vb.) 3 aylık dönemler halinde verilebilecektir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hangi Vergi Dairesine Verilecektir?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi 1 Seri No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi tebliğine göre ;

a) Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulu­nanlar için yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergi ödeme veya tahakkukun yapıldığı,

b) Vergi ke­sintisi yapmaya mecbur olmayanlar ile vergi kesintisi yapmaya mecbur oldukları halde kesintiye tabi öde­mesi bulunmayan ve çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olanlardan;

– Kazancı basit usulde vergilendirilenler için gelir vergisi yönünden mükellefiyetinin,

– Gerçek kişiler için ikametgahının,

– Gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi, işyeri­nin bulunduğu,

yer vergi dairesidir.

Birden fazla vergi dairesinde gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar için sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içerecek şekilde verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi, çalışanların ücret ödemeleri üze­rinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği yer vergi dairesidir.

Buna göre birden fazla şubesi olan ve bu şubelerde sigortalı çalıştıran mükellefler;

– Şubelerdeki ücretler merkezden ödeniyorsa, merkezin bağlı ol­duğu vergi dairesine,

– Şubenin ücretleri şubeden ödeniyorsa, şubenin bağlı olduğu yer vergi dairesine (her bir şubeye ait kurum işyeri sicil numarası be­lirtilerek) muhtasar ve prim hizmet beyannamesini verilecektir.

Getirilen bu yeni uygulamanın, vergiye gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum.

 

13 Şubat 2020 /Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması 2 Ay Ertelendi
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlananlar
Top
Menu