3304.99.00.90.19 Gtip Numaralı Tıbbi Cihazın İthalatının Kdv Ve Ötv’ye Tabi Olup Olmadığı Hk.

3304.99.00.90.19 Gtip Numaralı Tıbbi Cihazın İthalatının Kdv Ve Ötv’ye Tabi Olup Olmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

3304.99.00.90.19 Gtip Numaralı Tıbbi Cihazın İthalatının Kdv Ve Ötv'ye Tabi Olup Olmadığı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-130[Özelge]-E.1177151

25.12.2018

Konu

:

3304.99.00.90.19 GTİP numaralı tıbbi cihazın

ithalatının KDV ve ÖTV’ye tabi olup olmadığı

İlgi

:

a) 09/05/2017 tarih 550286 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

b) 28/02/2018 tarih 686688 evrak kayıt numaralı dilekçeniz.

İlgi (a)’da kayıtlı özelge talep formunuz ve ilgi (b)’de kayıtlı ek dilekçenizin incelenmesi neticesinde, firmanız tarafından ithal edilmek istenilen 3004.90.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralı “gelişmiş yara bakım tıbbi cihazı” olarak adlandırılan ürünün GTİP numarasının ….. Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü …… Laboratuvar Müdürlüğü tarafından 3304.99.00.90.19 olarak değiştirilerek kozmetik ürünleri sınıfına sokulduğu ve ithalat aşamasında % 18 katma değer vergisi (KDV) ve % 20 oranında özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulandığı, ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından ürünün “Tıbbi Cihaz” kapsamına alındığı ve ürünün kozmetik bir ürün statüsünde bulunmadığı hususlarından bahisle, ithal edilmek istenilen ürünün ÖTV’ye tabi olup olmadığı ve uygulanması gereken KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

1 – Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulaması Yönünden:

Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 700 sayılı KHK ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile yapılan belirlemeye göre, bu Karar eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 oranında KDV uygulanmaktadır.

Buna göre, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 3304.99.00.90.19 GTİP numarasında sınıflandırıldığı ifade edilen eşyanın, söz konusu BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almaması nedeniyle ithal ve yurt içi tesliminin genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

2 – Özel Tüketim Vergisi Kanunu Uygulaması Yönünden:

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

(1/1) maddesinde, Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi olduğu,

(1/2) maddesinde, Kanuna ekli listelerdeki malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu, bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişikliklerin Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmeyeceği,

(12/1) maddesinde, özel tüketim vergisinin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı

hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, Kanuna ekli (IV) sayılı listede 33.04 tarife pozisyonunda “Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil) manikür ve pedikür müstahzarları” yer almakta olup, Türk Gümrük Tarife Cetveline göre 3304.99.00.90.19 pozisyon numarasında yer alan mallar da bu tarife pozisyon numarası kapsamında değerlendirilmektedir. Öte yandan, söz konusu tarife pozisyonunda yer alan malların kullanım amacının vergilendirme işlemine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Buna göre, özelge talep formunuzda, mezkûr liste kapsamında 3304.99.00.90.19 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen mal, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı liste kapsamında yer aldığından, bu malın ithali ve imalatçıları tarafından yurt içinde teslimi % 20 oranında ÖTV’ye tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)    Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:3304.99.00.90.19 Gtip Numaralı Tıbbi Cihazın İthalatının Kdv Ve Ötv’ye Tabi Olup Olmadığı Hk.

25.12.2018

39044742-130[Özelge]-E.1177151

Top
Menu