Gayrimenkullerin Değerleme Ve Ekspertiz Hizmetlerinde Kdv Tevkifatı.

Gayrimenkullerin Değerleme Ve Ekspertiz Hizmetlerinde Kdv Tevkifatı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Gayrimenkullerin Değerleme Ve Ekspertiz Hizmetlerinde Kdv Tevkifatı.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

50426076-130[9-2015/20-1237]-1

04.01.2017

Konu

:

Gayrimenkullerin değerleme ve ekspertiz hizmetlerinde KDV tevkifatı.

             İlgide kayıtlı özelge talep formunda; firmanızın SPK lisanslı gayrimenkul değerleme ve ekspertiz işi yaptığı, bankalara verilen değerleme hizmetine ilişkin düzenlenen faturaların katma değer vergisi (KDV) tevkifatı içerdiği, bankalardan gelen bazı ekspertiz hizmet taleplerini sözleşme yaptığınız diğer ekspertiz firmalarından karşıladığınız belirtilerek bu firmaların, firmanıza düzenleyeceği faturalarda KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            -(1/1) inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

            -(9/1) inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği

             hükümleri yer almaktadır.

            KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde “Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar”, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde de, “Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler” sayılmış olup, söz konusu Tebliğin aynı bölümünün “2.1.3.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler” başlıklı bölümünün “2.1.3.2.2.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı” alt başlığında;

            “Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”

            “2.1.3.2.2.2. Kapsam” alt başlığında; 

     

            “Bu bölüm kapsamına;

            – Piyasa etüt-araştırma,

            – Ekspertiz,

            – Plan-proje,

         – Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler girmektedir.

            Yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak verilen mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler bu bölüm kapsamında değerlendirilir.””

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Ayrıca 63 No.lu KDV sirkülerinin ilgili bölümünde de konuyla ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır.

          Buna göre; firmanızın bankalara verdiği ekspertiz hizmetlerinin bir kısmının firmanızın sözleşme yaptığı diğer ekspertiz firmalarından teminine ilişkin düzenlenen faturalarda hesaplanan KDV, firmanız Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılan belirlenmiş alıcılar arasında yer almadığından, tevkifata tabi tutulmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Gayrimenkullerin Değerleme Ve Ekspertiz Hizmetlerinde Kdv Tevkifatı.

04.01.2017

B.07.1.GİB.4.38.15.01-130[9-2015/20-1237]-1

Son Yorumlananlar
Top
Menu